Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie BLS

donderdag 25 mei 2023

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
E. van Dorst
Toelichting

Alle commissies starten om 20:00 uur en vinden plaats in in de raadzaal van het BEL-kantoor aan de Zuidersingel 5 te Eemnes.
De  vergaderingen zijn openbaar en worden audio uitgezonden.


Spreekrecht:
Anderen dan de leden en adviseurs van de commissie hebben het recht het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen.
Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht dient u dit vóór de aanvang van de vergadering te melden bij de commissiegriffier, met vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wenst te voeren. De spreektijd bedraagt ten hoogste 5 minuten per persoon, voorafgaand aan de behandeling van het onderwerp door de commissie. U wordt er in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op gewezen dat de commissievergadering openbaar is en `live’ wordt gestreamd, hetgeen wil zeggen dat namen en andere persoonsgegevens voor een ieder hoorbaar zijn en worden vermeld in het audiotranscript van de vergadering.

Agendapunten

 1. 01

 2. 02

 3. 03
  Mededelingen
 4. 04
  Stand van zaken Regiobestuur / terugkoppeling Regio G&V
 5. 05

  In onderhavige startnotitie geeft het algemeen bestuur een preadvies over enkele wijzigingen die in de Wgr zijn opgenomen om de raden optimaal te faciliteren bij het vergroten van de democratische legitimatie en hun kaderstellende en controlerende rol. De startnotitie beschrijft daarnaast het proces om de actualisatie van de gemeenschappelijke regeling vorm te geven.


  Besluit:
  1. Kennis te nemen van de Startnotitie actualisering gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek;
  2. Akkoord te gaan met het in de Startnotitie voorgestelde proces, de planning en de procedurele afspraken
  3. Zich te scharen achter de door het Algemeen bestuur voorgestelde preadviezen ten aanzien van de uitbreiding van de zienswijzemogelijkheid, burgerparticipatie en een gemeenschappelijke adviescommissie;
  4. Het bovenstaande als zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen bestuur van de Regio.

 6. 06

  Het Werkvoorzieningsschap Tomingroep (hierna ‘het Schap’) heeft een conceptbegroting 2024 opgesteld. Over de conceptbegroting 2024 kan de gemeenteraad, op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regeling, een zienswijze indienen. Vervolgens wordt de begroting door het Algemeen Bestuur Tomingroep, dat bestaat uit de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten, op 29 juni 2023, vastgesteld, waarna de begroting bij de Provincie Noord-Holland wordt ingediend. Na vaststelling door het Algemeen Bestuur Tomingroep, ontvangt de gemeenteraad een kopie van de vastgestelde begroting 2024.


  Besluit:
  1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2024 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.
  2. De bijgevoegde zienswijze op de conceptbegroting 2024 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep in te dienen.
  3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.

 7. 07

  Jaarlijks komen in het voorjaar de jaarstukken van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) langs voor een zienswijze door de gemeenteraden. In de jaarstukken wordt inhoudelijk en financieel gerapporteerd over het afgelopen jaar. In de stukken wordt een samenvatting gegeven van thema's die centraal hebben gestaan. Hierbij kan gedacht worden aan opvangcrisis, doorontwikkeling crisisbeheersing, informatiebeveiliging en verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie). De gemeenteraad wordt gevraagd om voor 6 juni 2023 een zienswijze te geven.


  Besluit:
  Een zienswijze in te dienen op de ontwerp-jaarstukken 2022, conform bijgevoegde conceptbrief.

 8. 08

  Het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters veiligheidsregio, heeft het principebesluit genomen tot het oprichten van een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s, die dekking biedt voor de aanspraken van medewerkers na dienstongevallen. De gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voorziet in de mogelijkheid tot het oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon. De raad wordt in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.


  Besluit:
  1. De reactie op het de oprichting van Stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s zoals weergegeven in bijgevoegde brief vast te stellen;
  2. De reactie per brief kenbaar maken bij Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland.

 9. 09

  De ontwerp-programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 (hierna te noemen ontwerpprogrammabegroting) worden door het bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aan de gemeenteraad aangeboden zodat hierop een zienswijze kenbaar gemaakt kan worden. De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek op 13 juni 2023.

  Besluit:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpprogramma begroting.
  2. De reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vast te stellen.

 10. 10

  Bij de inhoudelijke voortgang in de MRA worden raden en Staten betrokken met een Voortgangsnota in het voorjaar en een Termijnagenda in het najaar De voortgangsnota is een van de instrumenten van de MRA om de raden en Staten goed te informeren en tijdig te betrekken. Conform de samenwerkingsafspraken die eind 2022 / begin 2023 zijn vastgesteld door alle participanten worden de gemeenten in de gelegenheid gesteld hun wensen en bedenkingen mee te geven.

  Besluit:
  in te stemmen met de zienswijze op de voortgangsnota 2023 van de MRA.

 11. 11
  Rondvraag
 12. 12