Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie R&I

woensdag 14 juni 2023

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
K. Loeff
Toelichting

Alle commissies starten om 20:00 uur en vinden plaats in in de raadzaal van het BEL-kantoor aan de Zuidersingel 5 te Eemnes.
De vergaderingen zijn openbaar en worden audio uitgezonden.

Spreekrecht:
Anderen dan de leden en adviseurs van de commissie hebben het recht het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen.
Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht dient u dit vóór de aanvang van de vergadering te melden bij de commissiegriffier, met vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wenst te voeren. De spreektijd bedraagt ten hoogste 5 minuten per persoon, voorafgaand aan de behandeling van het onderwerp door de commissie. U wordt er in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op gewezen dat de commissievergadering openbaar is en `live’ wordt gestreamd, hetgeen wil zeggen dat namen en andere persoonsgegevens voor een ieder hoorbaar zijn en worden vermeld in het audiotranscript van de vergadering.

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 5
  Stand van zaken Omgevingswet
 6. 6
  Stand van zaken vluchtelingenopvang
 7. 7
  Rondvraag
 8. 9

  In de raadsvergadering van december 2021 is vastgesteld dat het perceel van de voormalige Larense Kweek (nr. 3681, sectie G, grond eigendom van de gemeente Laren) benut kan worden voor de bouw van woningen. De Diaconie van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes heeft enkele jaren geleden gevraagd of er mogelijkheden zijn om woningen te realiseren voor kwetsbare en vereenzaamde ouderen (65+) uit Laren.

  Besluit:
  In te stemmen met de wijzigingen van kaders D (‘’de bewoners vormen een bijzondere woongroep, vergelijkbaar met een instelling als Sherpa’’), E (‘’voor de toewijzing van de woningen wordt een stichting opgericht door de Diaconie’’) en F (‘’de ontmoetingsruimte wordt door de Diaconie gehuurd’’)

 9. 10

  In de Woningwet is het opstellen van een woonvisie voor iedere gemeente per 1 januari 2022 verplicht geworden. De huidige woonvisie Laren dateert uit 2017 en had een looptijd tot en met 2022, zodat het vaststellen van een nieuwe visie vereist is.

  Besluit:
  1. De Woonvisie Blaricum/Laren 2023-2027 vast te stellen;
  2. Het Uitvoeringsprogramma Laren behorende bij de Woonvisie 2023-2027 vast te stellen.

 10. 11

  Het duurzaamheidsprogramma 2018-22 is verlopen. Voor 2023-2027 zal een nieuw duurzaamheids-en klimaatprogramma worden vastgesteld met een hoog ambitieniveau. Deze ambities zijn vertaald in een uitvoeringsprogramma dat met stakeholders is samengesteld. 

  Besluit:
  In te stemmen met bijgevoegd koersdocument klimaat-en duurzaamheid 2023-2027 en het uitvoeringsprogramma.


 11. 12

  In de regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) is aangegeven wat de gemeenten kunnen verwachten aan uitvoeringsmiddelen voor de aanpak van klimaat en duurzaamheid. Deze middelen zijn bestemd voor personele, en bijbehorende materiele kosten van gemeenten. 

  Besluit:
  1. De ontvangen CDOKE gelden inzetten voor personele capaciteit en deze capaciteit onderbrengen binnen de BEL Combinatie
  2. De begrotingswijziging in de gemeentebegroting opnemen voor de overdracht van de gemeenten naar de BEL Combinatie