Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie R&I

woensdag 6 december 2023

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
E. Koldenhof
Toelichting

Definitieve agenda


De vergaderingen zijn openbaar en worden audio uitgezonden.


Spreekrecht:
Wilt u inspreken, meldt u aan bij de griffie@laren.nl of 06-30220220

Agendapunten

 1. 1

 2. 3
  Mededelingen
 3. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 4. 5

  Met betrekking tot dit agendapunt wordt een presentatie gegeven.
  In de presentatie komen de technische vragen van D66 m.b.t. agendapunt 10 "Aanvullende noodzakelijke besluiten Omgevingswet Laren" ook aan de orde.

 5. 6
  Stand van zaken vluchtelingenopvang
 6. 8

  De gemeente Laren wil ervoor zorgen dat er voldoende laadpalen zijn in 2030 om het elektrisch vervoer te bedienen. Om ervoor te zorgen dat laadinfrastructuur geen belemmering vormt voor de groei van elektrisch vervoer ligt de focus op een dekkend, toegankelijk, betaalbaar, en veilig netwerk van de laadinfrastructuur.


  Voorstel:
  _De laadvisie vast te stellen.

 7. 10

  Door de complexiteit van de wet en dat de invoering van de wet vele malen is gewijzigd en uitgesteld zijn moeten er nog op drie aspecten alsnog formele besluiten worden genomen of reeds genomen besluiten moeten nog worden aangevuld en/of compleet worden gemaakt. Dit ten behoeve van een zorgvuldige voorbereiding op de Omgevingswet.  Voorstel:
  1. Met ingang van het in werking treden van de Omgevingswet, de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing te verklaren voor de aanvragen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (BOPA), in geval er een bindend advies van de gemeenteraad nodig is (zie bijlage 1);
  2. Met ingang van het in werking treden van de Omgevingswet, de bevoegdheden zoals opgenomen in lijst C (zie bijlage 3) te delegeren aan burgemeester en wethouders door aanpassing van het raadsbesluit over Adviesrecht en Delegatie van 22 december 2021;
  3. De rijksregels in de zogenaamde Bruidsschat over archeologie vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet als vervallen te verklaren, zodat alleen de regels over archeologie in de huidige bestemmingsplan -straks het tijdelijke Omgevingsplan- van rechtswege geldig blijven.

 8. 11

  De huidige verordening voor de kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving dient vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 te worden geactualiseerd.  Voorstel:
  1. De Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Laren per 1 januari 2024 in te trekken.
  2. De Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Laren 2024 vast te stellen.
  3. De Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Laren 2024 met de ingangsdatum van 1 januari 2024 in werking te laten treden.