Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie M&F Laren agenda

donderdag 14 oktober 2021

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
J.W. van der Zwaan
Toelichting

Het presidium heeft besloten dat er weer publiek aanwezig mag zijn bij de vergaderingen van de raad en de commissies. Tevens heeft het presidium besloten dat de 1,5 meter afstandsregel blijft gelden, zowel voor de deelnemers als het publiek. Hiermee wordt bij de opstelling van de zaal rekening gehouden. Mensen die een vergadering bij willen wonen dienen dit vooraf aan te geven, aangezien er een beperkt aantal zitplaatsen in de raadzaal is. Opgeven kan bij de griffie, griffie@laren.nl.
Verder kan men de vergaderingen via de livestream volgen.

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 5
  Raadsvoorstellen:
 6. 5.1

  Voorstel:
  1. De programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen
  2. De in de begroting geraamde opbrengsten uitgangspunt te laten zijn voor de nog vast te stellen tarieven voor leges en belastingen.
  NB: dit agendapunt is bedoeld voor het spreekrecht van belangstellenden; uitgebreide behandeling vindt plaats in de begrotingsvergadering van vrijdag 5 november 2021

 7. 5.3

  Voorstel:

  1. akkoord te gaan met het uitbesteden van de belastingtaken aan de gemeente Huizen;
  2. akkoord te gaan met de verder door het College uit te werken vorm van een juridische samenwerkingsvorm “centrumgemeenteconstructie” welke t.z.t. aan de Raad ter bekrachtiging voorgelegd zal worden;
  3. de incidentele projectkosten ad totaal € 225.898,= ten laste te brengen van de jaarschijven 2021 en 2022 voor respectievelijk € 100.000,= in 2021 (zie begrotingswijziging 2021/14) en het restant ad € 125.898,= ten laste van het begrotingsjaar 2022 en deze derhalve in de begroting 2022 te verwerken;
  4. dat de incidentele kosten van het project “Schoon door de Poort” ad € 68.179,= ten laste van het jaar 2021 komen (zie begrotingswijziging 2021/14);
  5. de incidentele kosten ad € 58.296, benodigd voor het verlengen van het contract van de huidige aanbestede partij met één jaar (2022) te verwerken in de jaarschijf 2022 van de begroting Laren;
  6. de 14e begrotingswijziging 2021 vast te stellen
 8. 5.4

 9. 6
  Bespreking Motie subsidieverlening padelbanen
 10. 7
  Rondvraag