Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie M&F Laren agenda

donderdag 18 november 2021

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
J.W. van der Zwaan

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 5
  Raadsvoorstellen:
 6. 5.1

  Voorstel:

  1. De voorkeur uit te spreken:
   (a) de raadsvergaderingen voorlopig in het BEL-kantoor te laten plaatsvinden,
   (b) de huisvesting van college en staf in het Brinkhuis in te passen,
   (c) de griffie ook in het Brinkhuis te huisvesten;
  2. Daartoe de businesscase nader uit te laten werken in samenhang met de verkoop van het huidige Raadhuis;
  3. €10.000,- beschikbaar te stellen om definitieve besluitvorming voor te bereiden en daartoe begrotingswijziging 13 vast te stellen.
 7. 5.2

  Voorstel:

  1. de effecten van de landelijk aangescherpte vuurwerkregels na de aankomende jaarwisseling (2021-2022) te beschouwen en te evalueren;
  2. na deze evaluatie een besluit te nemen over het alsnog uitvoering geven aan de motie van de raad door opname van een vuurwerkverbod in de APV.
 8. 5.4

  Voorstel:
  1. kennis te nemen van het Rekenkamerrapport 'Onderzoek inkoop- en aanbestedingsbeleid BELgemeenten';
  2. het college op te dragen voor elke doelstelling in het inkoop- en aanbestedingsbeleid zorg te
  dragen:
  a. dat deze specifiek, meetbaar en tijdsgebonden is geformuleerd;
  b. dat er inzicht ontstaat in welke instrumenten beschikbaar zijn om deze te realiseren;
  3. het college op te dragen om met een vast te stellen periodiciteit een rapportage op te laten stellen
  over de mate waarin de doelstellingen gegeven de gestelde normen gehaald zijn;
  4. de inzichten over het behalen van de doelstellingen te benutten om de onderbouwing en
  verantwoording van het inkoop- en aanbestedingsbeleid te bespreken en te controleren, zorg
  hierbij:
  a. vanuit de kaderstellende rol voor meer betrokkenheid van de raad aan de voorkant bij grote
  aanbestedingen;
  b. vanuit de controlerende rol voor gerichte vragen om verantwoording over eventuele niet
  behaalde doelstellingen of andere opvallende zaken;
  5. het college op te dragen jaarlijks te rapporteren over afwijkingen van het eigen beleid op het
  terrein van inkoop en aanbesteden, met een heldere motivering van de afwijkingen;
  6. het gesprek met het college te voeren over de rol van de raad bij het inkoop- en
  aanbestedingsbeleid,
  7. aan het college aan te bevelen om:
  a. te sturen op het behalen van de doelstellingen;
  b. concrete handvatten uit te werken voor het behalen van de doelstellingen;
  c. in te zetten op het verder ontwikkelen van de inkoopkalender;
  d. het vastleggen van aanbestedingsdossiers en het contractmanagement


  Stukken volgen

 9. 6
  Sluiting