Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie R&I

woensdag 15 mei 2024

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
E.G.M. Hurink
Toelichting

De vergaderingen zijn openbaar en worden audio uitgezonden.Spreekrecht:
Wilt u inspreken, meldt u aan bij de griffie@laren.nl of 06-30220220

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 5
  Stand van zaken Omgevingswet
 6. 6
  Stand van zaken vluchtelingenopvang
 7. 8

  Ten behoeve van de ontwikkelingen van de Ligweide en Harmen Vosweg zijn door de raad Grondexploitaties vastgesteld. Conform het grondbeleid van de gemeente moet een GREX jaarlijks worden geactualiseerd. Ten behoeve van de bouw van woningen bij de Eemnesserweg moet ook een Grondexploitatie worden vastgesteld.  Voorstel:

  1. De herziene grondexploitatie Ligweide 2024 vast te stellen;
  2. De herziene grondexploitatie Harmen Vosweg 2024 vast te stellen;
  3. De grondexploitatie Eemnesserweg 2024 vast te stellen;
  4. De begrotingswijzigingen Ligweide, Harmen Vosweg en Eemnesserweg vast te stellen (bijlage 4A, 4B en 4C).
 8. 9

  Door het bestuur van het GNR wordt het beleidsplan GNR 2024-2027 voorgelegd voor het indienen van een eventuele zienswijze door de participanten. Dit beleidsplan geeft de koers weer van GNR voor de verschillende activiteiten die zij uitvoeren in het kader van het in stand houden van de GNR natuurgebieden.


  Voorstel:
  1. Kennis te nemen van het door het GNR aangeboden Beleidsplan GNR 2024-2027;
  2. In te stemmen met het beleidsplan en hiervoor bijgevoegde zienswijze in te dienen bij het GNR.

 9. 10

  _Als gemeente dragen we de verantwoordelijkheid voor een goed functionerend en robuust water- een rioolsysteem. Hoe we invulling geven aan de wettelijke zorgplichten op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater is verwoord in het Water en rioolprogramma 2024-2028 (Wrp).
  _
  Voorstel:
  1. het Water en rioolprogramma 2024-2028 vast te stellen;
  2. Voor 2024 een bedrag beschikbaar stellen in de exploitatie van € 120.000;
  3. Begrotingswijziging 2024-3 vast te stellen;
  4. Extra exploitatielasten 2025 t/m 2028 in de programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 op te nemen;
  5. Nieuwe investeringen in de investeringsplanning van de programmabegroting 2025/meerjarenraming 2026-2028 op te nemen.