Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie M&F

woensdag 20 september 2023

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
E. van den Berg
Toelichting

Commissies starten om 20:00 uur in de raadzaal van het BEL-kantoor aan de Zuidersingel 5 te Eemnes.


De vergaderingen zijn openbaar en worden audio uitgezonden

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 5
  Rondvraag
 6. 6

  De gemeentelijke website is sterk verouderd. De drie BEL-gemeenten gaan gezamenlijk hun websites vernieuwen en willen daar versneld mee aan de slag. Hiermee kunnen we onze inwoners, ondernemers en bezoekers beter informeren en zorgen dat de nieuwe online dienstverlening goed verloopt.


  Besluit:
  1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 95.500 voor het vernieuwen van de website van Laren en voor het opstellen van een programma van eisen, nodig voor de aanbesteding van een nieuwe leverancier in 2024


  2. de 2e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

 7. 7

  Dit betreft een aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek aan Wet gemeenschappelijke regelingen naar aanleiding van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) per 1 juli 2022.


  Besluit:
  1. In te stemmen met de ontwerp-wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
  2. Geen zienswijze in te dienen;
  3. Het besluit om geen zienswijze in te dienen kenbaar te maken volgens bijgaande brief aan de Omgevingsdienst.

 8. 8

  Deze verordening biedt de basis voor de invoering van de Auditcommissie. De verordening gaat onder andere over de spelregels, de samenstelling en de taken die gelden voor de Auditcommissie.
  Besluit:
  de Verordening voor de Auditcommissie gemeente Laren 2023 vast te stellen.

 9. 9

  De beide streekarchieven in de regio Gooi en Vechtstreek zijn voornemens te gaan fuseren. Hiermee ontstaat een archiefdienst die beter is toegerust voor de bestaande en nieuwe taken. De fusie zorgt ervoor dat de archiefdienst beter toegerust is op haar taken.
  Besluit:
  In te stemmen met de ontwerp gemeenschappelijke regeling "Gemeenschappelijke Regeling Archief Gooi en Vechtstreek"

 10. 10

  In het normenkader wordt jaarlijks vastgelegd welke Wet- en regelgeving voor de rechtmatigheidscontrole relevant is (financiële bepalingen hebben). Het is aan het college het normenkader actueel te houden.
  Besluit:
  Het Normenkader 2023 vast te stellen.

 11. 11

  1. Conform artikel 25 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling worden de vastgestelde jaarstukken 2022 OFGV ter kennisneming aangeboden aan de raad. De raad wordt verzocht voor 1 oktober 2023 een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van:
  - De voorgestelde bestemming van het rekeningresultaat 2022;
  - De voorgestelde 1e en 2e begrotingswijziging 2024 OFGV.
  Besluit:
  1. Bijgaande zienswijze op het OFGV voorstel voor de voorgestelde jaarstukken 2022 OFGV en bestemming resultaat 2022 OFGV in te dienen bij de OFGV aansluitend aan de vergadering van 27 september 2023;
  2. Bijgaande zienswijze op het OFGV voorstel voor de voorgestelde 1e en 2e begrotingswijziging 2024 OFGV in te dienen bij de OFGV aansluitend aan de vergadering van 27 september 2023;
  3. Kennis te nemen van de 1e en 2e begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 van de OFGV, zoals vastgesteld door het AB op 28 juni 2023.

 12. 12

  Het college stelt de raad voor om een tweede erratum op de jaarrekening vast te stellen. Daarmee wordt het risico toegelicht dat is ontstaan door een recente claim van de uitvoerder van het groenonderhoud.


  Besluit:
  Het tweede erratum op de jaarrekening vast te stellen en daarmee de jaarrekening te wijzigen.

 13. 13

  Na het uittreden van de voormalige participanten Amsterdam en de provincie Noord-Holland per 1 januari 2021, onder betaling van afkoopsommen door hen, dient besloten te worden over de manier waarop deze gelden worden aangewend.


  Besluit:
  1. Het voorliggende voorstel inzake verdeling afkoopsommen vast te stellen;
  2. In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve genaamd: Afkoopsom t.b.v. participantenbijdrage aan GNR;
  3. Het te ontvangen aandeel voor Laren van de afkoopsommen van minimaal € 927.411,- in deze bestemmingsreserve te doteren;
  4. Jaarlijks het begrote bedrag voor financiering tekortbijdrage (de participantenbijdrage) GNR te verhogen met een ingroeibedrag van € 5.000, -
  5. Het overige van de jaarlijkse (hogere) participantenbijdrage (door overname van de bijdrage van de voormalige participanten Amsterdam en PNH) te bekostigen uit deze bestemmingsreserve: Afkoopsom t.b.v. participantenbijdrage aan GNR.

 14. 14

  De Zomernota is geeft de raad inzicht in de wijze waarop het college de opdracht van de raad (de begroting) uitvoert. Daarmee vindt tussentijds een ijking plaats, waar nodig een herijking.


  Besluit:
  1. In te stemmen met de Zomernota 2023 en deze vast te stellen;
  2. De Zomernota 2023 met bijbehorende begrotingswijziging 2023/06 vast te stellen;
  3. Begrotingswijziging 2023/06 vast te stellen, waarmee uitvoeringsbudget herhuisvesting beschikbaar wordt gesteld;
  4. In te stemmen met afwijkende afschrijvingspercentage inzake herplant-plicht bomen. Voor de herplant wordt een afschrijftermijn van 35 jaar gehanteerd in afwijking op de Financiële verordening Laren.