Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie M&F

woensdag 24 mei 2023

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
E. van den Berg
Toelichting

Alle commissies starten om 20:00 uur en vinden plaats in in de raadzaal van het BEL-kantoor aan de Zuidersingel 5 te Eemnes.
De  vergaderingen zijn openbaar en worden audio uitgezonden.


Spreekrecht:
Anderen dan de leden en adviseurs van de commissie hebben het recht het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen.
Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht dient u dit vóór de aanvang van de vergadering te melden bij de commissiegriffier, met vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wenst te voeren. De spreektijd bedraagt ten hoogste 5 minuten per persoon, voorafgaand aan de behandeling van het onderwerp door de commissie. U wordt er in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op gewezen dat de commissievergadering openbaar is en `live’ wordt gestreamd, hetgeen wil zeggen dat namen en andere persoonsgegevens voor een ieder hoorbaar zijn en worden vermeld in het audiotranscript van de vergadering.

Agendapunten

 1. 01

 2. 02

 3. 03
  Mededelingen
 4. 04
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 05

  Bijgevoegd de eerder gehouden presentatie met uitleg  WOZ en OZB.

 6. 06

  Het privacybeleid geeft invulling aan hoe de gemeente Laren voldoet aan privacywetgeving en geeft de inwoners duidelijkheid over hoe de gemeente omgaat met hun persoonsgegevens.
  De gemeenteraad stelt het privacy beleid voor de gemeente Laren vast in lijn met het privacy beleid van de BEL Combinatie.


  De raad besluit, voor zover het de eigen bevoegdheden betreft:

  1. het Privacybeleid gemeente Laren vast te stellen.
 7. 07

  In 2022 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden. Enkele van deze
  projecten zijn in 2022 niet (volledig) uitgevoerd. Deze niet
  uitgegeven middelen in 2022 worden overgeheveld naar 2023, zodat de projecten conform eerdere
  besluitvorming en opdrachtverstrekking in 2023 uitgevoerd kunnen worden.


  Besluit:
  1. In te stemmen met het overhevelingsvoorstel (totaal € 847.675,=) van 2022 naar 2023 en het daarbij behorende raadsbesluit en begrotingswijziging (2023 – 01);
  2. Te besluiten om deze overhevelingsverzoeken als volgt te dekken via het jaarresultaat 2022:
   € 550.575,= via de algemene reserve;
   € 297.100,= via de algemene reserve voor geoormerkte gelden klimaat- en duurzaamheidsbeleid.

 8. 08

  Het Integraal veiligheidsplan (hierna IVP) is een beleidsplan op hoofdlijnen waarin gemeente(n) en (veiligheids-) partners hun prioriteiten op het gebied van veiligheid vaststellen en afspraken vastleggen voor de komende vier jaar. Dit IVP is tevens een sturingsinstrument, waarin de gemeente samen met haar partners afspraken maakt over prioriteiten, capaciteit en middelen.
  Gekozen prioriteiten: Georganiseerde ondermijnende criminaliteit; Digitale veiligheid; High Impact Crimes; Zorg en veiligheid (kwetsbare inwoners en huishoudens en jeugd (overlast, criminaliteit en het voorkomen van jonge aanwas


  Besluit:
  Het Integraal veiligheidsplan (IVP) Laren 2023 – 2026 en de daarin genoemde prioriteiten vast te stellen.

 9. 09
  Rondvraag