Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie M&F

woensdag 21 juni 2023

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
E.G.M. Hurink
Toelichting

Alle commissies starten om 20:00 uur en vinden plaats in in de raadzaal van het BEL-kantoor aan de Zuidersingel 5 te Eemnes.
De vergaderingen zijn openbaar en worden audio uitgezonden.

Spreekrecht:
Anderen dan de leden en adviseurs van de commissie hebben het recht het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen.
Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht dient u dit vóór de aanvang van de vergadering te melden bij de commissiegriffier, met vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wenst te voeren. De spreektijd bedraagt ten hoogste 5 minuten per persoon, voorafgaand aan de behandeling van het onderwerp door de commissie. U wordt er in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op gewezen dat de commissievergadering openbaar is en `live’ wordt gestreamd, hetgeen wil zeggen dat namen en andere persoonsgegevens voor een ieder hoorbaar zijn en worden vermeld in het audiotranscript van de vergadering.

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 5
  Rondvraag
 6. 6

  In de kadernota worden de ontwikkelingen voor 2024 en verder weergegeven. Dit wordt vertaald in een financieel meerjarenperspectief. Daarmee wordt een belangrijke basis gelegd voor de nog op te stellen begroting 2024.

  Besluit:
  De kadernota 2024 vast te stellen.


  NB: dit onderwerp is geagendeerd voor het spreekrecht van burgers, de inhoudelijke behandeling vindt plaats in de extra raadsvergadering van 5 juli aanstaande.

 7. 7

 8. 8

  Het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) heeft een verzoek ingediend bij de gemeenteraad om advies uit te brengen over de aanwijzingsaanvraag van Stichting lokale omroep Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (hierna: Stichting NH Gooi) om met ingang van 8 december 2023 aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling voor de diverse gemeenten.


  Besluit:

  1. Het Commissariaat positief te adviseren over de vraag of Stichting NH Gooi voldoet aan de in artikel 2.61, tweede lid, van de Mediawet 2008 gestelde eisen;
  2. In het advies aan het Commissariaat te bevestigen dat:
  - de gemeenteraad in aanmerking heeft genomen dat het een aanwijzingsaanvraag betreft voor meerdere gemeenten;
  - de betrokken gemeenteraden over dezelfde ledenlijst van het programmabeleidbepalend orgaan (hierna: pbo) advies hebben uitgebracht;

  - de adviezen eenduidend zijn. De adviezen worden geacht eensluidend te zijn als de conclusies van de gemeenteraden over de representativiteit van het pbo overeenstemmen.

 9. 9

  De ontwerp-begroting OFGV 2024 en 1e en 2e begrotingswijziging 2023 is behandeld in het Algemeen Bestuur van de OFGV. Na deze behandeling start de zienswijzeprocedure bij de raden van de aangesloten gemeenten en Staten van de provincie Flevoland en Noord-Holland. 

  Besluit:
  1) Kennis te nemen van de ontwerp-begroting OFGV 2024
  2) Kennis te nemen van de 1e en 2e begrotingswijziging 2023 OFGV
  3) Kennis te nemen van de concept Jaarrekening OFGV 2022
  4) Af te zien van het indienen van een inhoudelijke zienswijze aan de OFGV;

  5) Het besluit onder 4 kenbaar te maken aan de OFGV

 10. 10

  Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Omdat de wijzigingen in de Wgr ook gevolgen hebben voor de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek stelt het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio voor om de regeling te wijzigen. 

  Besluit:
  1.Geen zienswijze kenbaar te maken op het ontwerp-wijzigingsbesluit voor de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2023.
  2.Het besluit kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek met bijgevoegde concept-reactiebrief.

 11. 11

  De gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren hebben een aantal gemeentelijke uitvoeringstaken belegd bij de Regio Gooi en Vechtstreek. De RSA beschrijft de regionale opgaven waarop gemeenten willen samenwerken.

  Besluit:
  a. de Regionale Samenwerkingsagenda 2023-2026 vast te stellen;
  b. kennis te nemen van de agendatool 2023-2026 versie 18 april 2023.

 12. 12

  Aanleiding voor dit voorstel is de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) per 1 juli 2022. In de gewijzigde Wgr worden meer keuzemogelijkheden omtrent de werking van een gemeenschappelijke regeling en de positie van gemeenteraden, inwoners en belanghebbenden gegeven. 

  Besluit:
  1. In te stemmen met de ontwerp-wijziging gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie;
  2. Geen zienswijze in te dienen.

 13. 13

  Door het bestuur van het GNR wordt, vanuit besluitvorming in haar bestuur, nu de begroting 2023 en de meerjarenbegroting voorgelegd voor het indienen van een eventuele zienswijze door de participanten.

  Besluit:
  1. Kennis te nemen van de door het GNR aangeboden stukken;
  2. De raad besluit in te stemmen met de stukken en geen zienswijze in te dienen.

 14. 14

  Volgens de gemeenschappelijke regeling van de regio G&V en de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting jaarlijks aangeboden voor zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

  Besluit:
  1. een zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2024

  2. In te stemmen met de resultaatbestemming 2022.

 15. 15

  De huidige contractperiode met de accountant loopt in 2024 af met de controle van het boekjaar 2023. Een verdere verlenging is niet meer mogelijk hetgeen betekent dat een nieuwe Europese aanbesteding dient plaats te vinden, zodat de BEL Combinatie en de gemeenten vanaf het boekjaar 2024 een nieuwe accountant hebben.

  Besluit:
  1. in te stemmen met het voorbereiden van een gezamenlijke Europese aanbesteding van de accountantsdiensten voor de BEL-organisatie, de drie BEL-gemeenten en gemeente Huizen voor een periode van 4 jaar met een optie tot verlenging met drie keer een jaar

  2. Twee door de raad aan te wijzen personen te mandateren om, in een gezamenlijke selectie commissie van de BEL Combinatie, de drie BEL gemeenten en gemeente Huizen, de uitkomst van het selectieproces voor een nieuwe accountant voor de raad voor te bereiden. De uiteindelijke besluitvorming vindt weer plaats door de raad op voorstel van de selectiecommissie.

 16. 16

  Met de jaarrekening en het jaarverslag over 2022 van de gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie heeft op 13 april jongstleden het Bestuur van de BEL Combinatie ingestemd. Conform de wet op de gemeenschappelijke regeling kunnen de aangesloten gemeenten via hun raden een zienswijze indienen. 

  Besluit:
  Geen zienswijze in te dienen op de ‘Jaarstukken 2022’ van de GR BEL Combinatie

 17. 17

  Op 23 mei 2023 heeft het bestuur van de BEL Combinatie ingestemd met de ontwerpbegroting 2024. Over deze ontwerpbegroting kunnen de aangesloten gemeenten via hun raden een zienswijze indienen.


  Besluit:
  1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de BEL Combinatie
  2. Een zienswijze in te dienen op de ‘Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027’ van de BEL Combinatie.

 18. 18