Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie M&F

woensdag 22 mei 2024

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
E. van den Berg
Toelichting

De vergaderingen zijn openbaar en worden audio uitgezonden.Spreekrecht:
Wilt u inspreken, meldt u aan bij de griffie@laren.nl of 06-30220220

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 5
  Rondvraag
 6. 6

  De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd om het democratisch gehalte te versterken van gemeenschappelijke regelingen en de rol van gemeenteraden en Provinciale Staten daarin. De GR voor de OFGV is hierop aangepast.


  Voorstel:
  Het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) overeenkomstig de tekst zoals in de bijlage opgenomen.

 7. 7

  De jaarrekening 2023, de ontwerp-programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 worden door de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aan de gemeenteraad aangeboden zodat hierop een zienswijze kenbaar gemaakt kan worden.


  Voorstel:
  1. Om een zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2023;
  2. Om een zienswijze in te dienen op de ontwerpprogramma 2025 en meerjarenbegroting 2026- 2028;
  3. De zienswijzebrief aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vast te stellen.

 8. 8

  Op 2 april j.l. is een ‘80%-versie’ van de nieuwe MRA Agenda aangeboden aan de colleges, gemeenteraden en de beide Provinciale Staten. Alle partijen hebben nu de gelegenheid voor het meegeven van wensen en opvattingen (via zienswijzen).


  Voorstel:
  bijgevoegde zienswijze op de 80% versie van de MRA Agenda ‘Anders kijken, ander doen’, vast te stellen en kenbaar te maken bij de MRA.

 9. 9

  Het Werkvoorzieningsschap Tomingroep stelt jaarlijks een conceptbegroting op. Deze wordt door het Algemeen Bestuur van Tomingroep vastgesteld. Over de conceptbegroting kan de gemeenteraad een zienswijze indienen om zo aandachtspunten mee te geven aan het bestuur van de verbonden partij.


  Voorstel:
  1. In te stemmen met de conceptbegroting 2025 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.
  2. Het besluit als zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen bestuur van de Tomingroep.

 10. 10

  In 2023 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden, die (nog) niet zijn afgerond. Middels overheveling kunnen deze projecten in latere jaren alsnog worden uitgevoerd.


  Voorstel:
  1. In te stemmen met het overhevelingsvoorstel (totaal € 529.247,=) van 2023 naar 2024 en het daarbij behorende raadsbesluit en begrotingswijziging (2024 – 05);
  2.  Te besluiten om deze overhevelingsverzoeken als volgt te dekken via het jaarresultaat 2023:
  2.1 € 257.147,= via de algemene reserve;
  2.2 € 277.100,= via de algemene reserve voor geoormerkte gelden klimaat- en duurzaamheidsbeleid.

 11. 11

  De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna OFGV), heeft aan de deelnemende gemeenten haar Ontwerpbegroting 2025, de Kadernota 2025, het concept financieel jaarverslag 2023 alsmede de 3e begrotingswijziging 2024 toegezonden. Het Dagelijks Bestuur van de OFGV vraagt het college om de Ontwerpbegroting OFGV 2025 en de 3e begrotingswijziging voor een zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad.


  Voorstel:
  1. Kennis te nemen van de OFGV Ontwerpbegroting 2025;
  2. Kennis te nemen van de OFGV Kadernota 2025;
  3. Kennis te nemen van de OFGV 3e begrotingswijziging 2024;
  4. Kennis te nemen van de OFGV concept-jaarrekening 2023;
  5. Een instemmende zienswijze in te dienen op de 3e begrotingswijziging 2024;
  6. Een instemmende zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting OFGV 2025.