Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie M&F

woensdag 19 juni 2024

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
E. van den Berg
Toelichting

De vergaderingen zijn openbaar en worden audio uitgezonden.
Spreekrecht:
Wilt u inspreken, meldt u aan bij de griffie@laren.nl of 06-30220220

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 5
  Rondvraag
 6. 6

 7. 7

  De voorzitter van de Commissie Audit & Risk geeft een toelichting
  De Kadernota geeft een momentopname van de financiële positie van de gemeente. Daarmee worden de kaders vastgelegd waarmee het college de begroting 2025 gaat voorbereiden.  Voorstel:
  1. De Kadernota 2025-2028 vast te stellen.


  NB: dit onderwerp is geagendeerd voor het spreekrecht van burgers, de inhoudelijke behandeling vindt plaats in de extra raadsvergadering van 3 juli aanstaande.

 8. 8

 9. 10

  De verordening sociaal domein 2018 dient gewijzigd te worden vanwege de laatste onderdelen uit het wetsvoorstel Breed Offensief die inwerking zijn getreden en het pgb-uurtarief voor huishoudelijke hulp en Wmo begeleiding dat naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) moet worden aangepast.


  Voorstel:
  1. In te stemmen met de wijziging van de verordening sociaal domein Laren 2018.
  2. In te stemmen met de inwerkingtreding van de wijziging van de verordening sociaal domein Laren 2018 op de dag na bekendmaking en onderdeel A terugwerkt tot en met 1 juli 2023.

 10. 11

  Door het bestuur van het GNR wordt nu de begroting 2025 voorgelegd voor het indienen van een eventuele zienswijze door de participanten. Tevens wordt de begrotingswijziging 2024-1, de jaarrekening 2023 en het jaarverslag 2023 voorgelegd.


  Voorstel:
  1. In te stemmen met de aangeboden stukken;
  2. Het GNR via een zienswijze te berichten dat ingestemd wordt met de begroting 2025.

 11. 12

  De gemeenschappelijke regeling van de Tomingroep wordt gewijzigd en het college is gevraagd om daarmee in te stemmen. De raad dient daar toestemming voor te geven aan het college. Met deze wijziging wordt de regeling geactualiseerd op een aantal punten en wordt weer voldaan aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).


  Voorstel:
  Toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met de geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep per 1 juli 2024.

 12. 13

  De voorzitter van de Commissie Audit & Risk geeft een toelichting 
  De jaarstukken zijn het verslag van wat de gemeente in het afgelopen jaar heeft gedaan. De raad en het college hebben ingezet op een stabiele basis om die onzekere toekomst goed aan te kunnen.


  Voorstel:
  1. De jaarstukken 2023 (Jaarverslag en jaarrekening met bijlagen) met een voordelig saldo van € 123.176,- vast te stellen;
  2. Het restant resultaat bij de jaarrekening 2023 voor overheveling en overige bestemmingen ten bedrage van € 123.176,- te bestemmen via dotatie aan de Algemene Reserve;
  3. De niet meer benodigde bestemmingsreserve “Reserve Maatschappelijk Steunfonds Covid-19” ten bedrage van €186.446,04 vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve (waar deze bestemmingsreserve destijds is aan onttrokken)
  4. De investeringskredieten zoals opgenomen in bijlage 3 “Af te sluiten investeringen per programma” in de jaarstukken 2023 daadwerkelijk af te sluiten;
  5. Kennis te nemen van latere aanlevering van de controleverklaring en het accountantsverslag deel uitmakend van de jaarstukken 2023;
  6. Bijgevoegde 6de begrotingswijziging 2024 vast te stellen.

 13. 14

  De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. Daarvoor zijn verschillende scenario’s met de scholen voorbereid. In een raadswerkgroep zijn die besproken en is geconcludeerd dat aanvullende scenario’s wenselijk zijn.


  Voorstel:

  1. Een onderzoeksopdracht vast te stellen om de haalbaarheid (voor- en nadelen) van de scenario’s “gezamenlijke nieuwbouw Larense Montessorischool en OBS de Ploeg”, “gezamenlijke nieuwbouw Larense Montessorischool en Gooische School” en “elders huisvesten groepen Scheper” nader te onderzoeken, in aanvulling op de reeds onderzochte scenario’s.
  2. Daarbij ook verschillende mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting nader uit te werken, incl. financiële vertaling en tijdpad.
  3. De uitvoering van de renovatie van de Gooische School tegelijkertijd al voor te bereiden, en daarbij mogelijkheden, kosten en fasering in beeld te brengen.
  4. Het college te verzoeken met de schoolbesturen in gesprek te gaan over het maken van afspraken over de minimale en maximale schoolgrootte.
 14. 15

  De Regio Gooi & Vechtstreek biedt de ontwerp begroting 2025-2028 en het voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2023 aan voor zienswijze.
  Voorstel:
  1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 - 2028;
  2. In te stemmen met het voorstel resultaatbestemming jaarstukken 2023;
  3. De besluiten onder 1 en 2 als zienswijze kenbaar te maken bij het bestuur van de regio G&V.

 15. 16

  De BEL Combinatie is de gemeenschappelijke werkorganisatie van de Blaricum, Eemnes en Laren. Het bestuur stelt de jaarrekening en begroting vast, maar de raden van de deelnemende gemeente worden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen.


  Voorstel:
  1. In te stemmen met de jaarrekening 2023 van de BEL Combinatie
  2. In te stemmen met de begroting 2025 van de BEL Combinatie
  3. Dit besluit als zienswijze toe te sturen aan het bestuur van de BEL Combinatie

 16. 17

  Door beperkte capaciteit en complexiteit van de taken worden prioriteiten gesteld en keuzes gemaakt. Het college stelt de raad voor om in afwijking van de Financiële Verordening eenmalig in 2024 geen Zomernota op te stellen, maar wel te komen met een slot(begrotings)wijziging aan het einde van het jaar.


  Voorstel:
  In te stemmen om voor het jaar 2024 af te wijken van artikel 8, lid 1 van de Financiële Verordening gemeente Laren 2020 en eenmalig geen tussentijdse rapportage (Zomernota 2024) te ontvangen over de voortgang van de beleidsvoornemens, maar wel een slotwijziging (van de begroting) in de laatste raadsvergadering van 2024.