Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering agenda Laren

woensdag 27 januari 2021

20:00 - 22:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
N. Mol
Toelichting

De digitale raadsvergadering is te volgen via laren.notubiz.nl

Agendapunten

Bijlagen

Op grond van artikel 25, lid 1, van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2, sub b, van de Wob, de
geheimhouding te bekrachtigen op de bijlage behorende bij de beantwoording van de
schriftelijke vragen over informatieveiligheid.

Voorstel:
1. In te stemmen met het programmaplan waarin voor de jaren 2021, 2022 en 2023 de uitgangspunten, ambitie, activiteiten, planning en het benodigde budget voor de implementatie van de Omgevingswet zijn beschreven.
2. In te stemmen met de uitgangspunten voor de implementatie die in het programmaplan zijn geformuleerd.
3. In 2021 beleidsmatige uitspraken te doen over de wijze waarop adviesrecht, participatie en delegatie worden ingevoerd.
4. Uiterlijk op het moment waarop de Omgevingswet in werking treedt (1-1-2022) in de BEL Combinatie voor de vergunningverlening snel service operationeel te hebben.
5 Voor de gemeenteraadsverkiezingen een contourendocument voor de omgevingsvisie vast te stellen en dit document na de verkiezingen verder uit te werken tot een          volwaardige omgevingsvisie.
6. In 2022 samen met de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren te starten met het aanbesteden en de 5 jaren daarna, in elke gemeente een omgevingsplan op te stellen.
7. De kosten (€ 68.600,-) in 2021 ten laste van het rekeningresultaat te brengen en hiervoor de 3e begrotingswijziging vast te stellen.
8. De kosten voor de jaren 2022 en verder integraal af te wegen bij het opstellen van de Kadernota 2022.

Voorstel:
In te stemmen met de voorgestelde bestuursopdracht voor het opstellen van een Groenplan Laren dat:
- beknopt is en goed toepasbaar;
- de kwaliteit van het openbaar groen bewaakt;
- ruimtelijke uitgangspunten bevat voor het toe- en afwijzen van kapaanvragen;
- de kosten voor aanleg en onderhoud beheerst;
- en waarmee flexibel ingespeeld kan worden op ontwikkelingen.