Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering agenda Laren

woensdag 30 juni 2021

20:00 - 22:00

Locatie
BEL-kantoor, Raadzaal 0.26
Voorzitter
N. Mol
Toelichting

In verband met de huidige corona-maatregelen is er geen publiek toegestaan.
De raadsvergadering is te volgen via laren.notubiz.nl

Agendapunten

Voorstel:

  1. Begrotingswijziging 2021-5 vast te stellen, waarmee uitvoering wordt gegeven aan het raadsbesluit 'Intrekken inrichtingsschets Brink' van 28 oktober 2020,
  2. Begrotingswijziging 2021-8 vast te stellen, waarmee de ambtswoning in programma 1 (bestuurszaken) wordt ondergebracht, in plaats van het programma vastgoed.

Voorstel:

  1. kennis te nemen van de analyse van de afvalstroom PMD van de regio Gooi en Vechtstreek waarin de afweging wordt gemaakt om of verder te gaan met bronscheiding of om na 2023 over te gaan naar nascheiding;
  2. geen bedenkingen te uiten ten aanzien van het daaruit volgende voorstel om de huidige wijze van PMD inzameling op dit moment niet te wijzigen maar een nieuw keuzemoment voor de wijze van inzamelen PMD te koppelen aan het eindigen van het huidige verwerkingscontract van het restafval in juli 2026.

Voorstel:

  1. kennis te nemen van de concept grondstoffenvisie regio Gooi en Vechtstreek, waarin wordt aangegeven hoe we in de regio Gooi en Vechtstreek met onze grondstoffen en reststromen willen omgaan en hoe we deze inzetten in de weg naar een circulaire en toekomstbestendige economie;
  2. geen bedenkingen te uiten ten aanzien van de concept grondstoffenvisie.

Voorstel:
1. De Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid 1.0 (RES 1.0), voor zover deze betrekking heeft op het grondgebied van Laren, vast te stellen, met als belangrijkste punten:
a. De ambitie van de ‘energieregio’ Noord-Holland Zuid van 2,7 TWh als uitgangspunt hanteren voor duurzame energieopwekking in 2030 in Noord-Holland Zuid, en daarmee bijdragen aan de landelijke opgave van 35 TWh aan hernieuwbare energie in 2030;
b. De kaart met globale zoekgebieden voor opwekking van grootschalige wind- en zonne-energie hiervoor als uitgangspunt hanteren.
2. De uitkomsten van de RES 1.0, die effect hebben op de gemeente Laren, mee te nemen bij de uitwerking van de uitvoeringsinstrumenten voor het omgevingsbeleid, zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan.
3. Dat de RES 1.0 als resultaat uit het regionale proces ook namens de gemeente Laren wordt aangeboden aan het Nationaal Programma RES.

Voorstel:

  1. De Visie Brinkhuis vast te stellen;
  2. €100.000,- beschikbaar te stellen voor organisatiekosten en kleine fysieke maatregelen, en daartoe bijgaande begrotingswijziging (nr. 9) vast te stellen.