Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering agenda Laren

woensdag 28 april 2021

20:00 - 22:00

Locatie
BEL-kantoor, Raadzaal 0.26
Voorzitter
N. Mol
Toelichting

In verband met de huidige corona-maatregelen is er geen publiek toegestaan.
De raadsvergadering is te volgen via laren.notubiz.nl

Agendapunten

Bijlagen

De op grond van artikel 25, lid 2, Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2, sub b en g, van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob), door het college opgelegde geheimhouding inzake de aan de
raad overgelegde Grondexploitatie + risicoanalyse Crailo 2021 d.d. 16-02-2021, te bekrachtigen
(artikel 25, lid 3 Gemeentewet).

NB de indeling in volgorde van bespreking van onderstaande voorstellen wordt bepaald na behandeling in de raadscommissies

Voorstel:
1. Akkoord te gaan met het overhevelingsvoorstel (totaal € 1.715.386) van 2020 naar 2021;
2. De overhevelingsverzoeken als volgt te dekken:
 € 405.259 via de algemene reserve;
 € 23.121 via de bestemmingsreserve verzoeken diverse scholen;
 € 130.000 via de bestemmingsreserve sport- en accommodaties;
 € 20.000 via de bestemmingsreserve sociaal domein;
 € 237.100 via de bestemmingsreserve klimaat- en duurzaamheidsbeleid;
 € 879.840 via de bestemmingsreserve maatschappelijk steunfonds Covid-19;
 € 20.066 via de vooruitontvangen subsidies;
3. De 6e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

Voorstel:

 1. Kennis te nemen van de ENSIA verantwoordings-rapportages DigiD en Suwinet 2020, de raadsinformatiebrief, de collegeverklaring en de daarbij behorende bijlagen.
 2. De geheimhouding ten aanzien van de bij het voorstel behorende bijlagen met betrekking tot de ENSIA verantwoordingsrapportages DigiD en Suwinet 2020, de raadsinformatiebrief, de collegeverklaring en de bijlagen met betrekking tot de informatieveiligheid, op grond van artikel 25, lid 3, Gemeentewet te bekrachtigen.

Voorstel:
1. Kennis te nemen van de Bestuurlijke rapportage ENSIA PowerPoint, de ENSIA Verantwoordingsrapportage-BIO---2020-BLC-EMS-LRN 24-03-2021, het IV dashboard Q3 en Q4 2020, het jaarplan IB (informatieveiligheid beleid), het Plan van aanpak Privacy BEL combinatie 2021-2022, het Projectenoverzicht A3 privacy pva 2021-2022 en het herijkte Beleid Informatieveiligheid.
2. De geheimhouding ten aanzien van de bij het voorstel behorende bijlagen met betrekking tot de ENSIA verantwoordingsrapportages Informatieveiligheid, de raadsinformatiebrief en de bijlagen met betrekking tot de informatieveiligheid en privacy, op grond van artikel 25, lid 3, Gemeentewet te bekrachtigen.

Voorstel:

 1. In te stemmen met de Nota van Beantwoording ontwerpbestemmingsplan ‘Onderstation Crailo’;
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van bovengenoemd bestemmingsplan;
 3. Het bestemmingsplan ‘Onderstation Crailo’, overeenkomstig de geometrisch bepaalde
  planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0417.LRNOnderstationCra-va01 met
  bijbehorende bestanden en volledige papieren verbeelding, gewijzigd vast te stellen
  overeenkomstig de Nota van Beantwoording, zoals bedoeld onder 1;
 4. Het college te machtigen in eventuele verdere procedures op grond van de Wet ruimtelijke
  ordening, die naar aanleiding van dit besluit worden gevoerd, in rechte schriftelijk en
  mondeling te vertegenwoordigen.

Voorstel:

 1. Een instemmende reactie te geven op de conceptzienswijze van de regio Gooi & Vechtstreek op de voorstellen van de transitiecommissie MRA;
 2. Daarbij wel te vragen om in die zienswijze extra aandacht te hebben voor het uitgangspunt dat de MRA gebaseerd is op vrijwillige samenwerking waarbij:
  a. de positie van de raad aan het hoofd van de gemeente niet beperkt wordt,
  b. de bijdrage het liefst gelijk blijft, maar in ieder geval niet verder toeneemt dan maximaal met het inflatiepercentage,
  c. de MRA duidelijk maakt op welke wijze de focus op de genoemde doelen gerealiseerd wordt en voorkomen wordt dat (zoals de MRA zelf schrijft) de MRA “alle regionale kwesties naar zich toe trekt”;
 3. Het college te verzoeken dit standpunt binnen de regio Gooi & Vechtstreek in te brengen.