Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering agenda Laren

woensdag 29 september 2021

20:00 - 22:00

Locatie
BEL-kantoor, Raadzaal 0.26
Voorzitter
N. Mol

Agendapunten

Bijlagen

NB de indeling in volgorde van bespreking van onderstaande voorstellen
wordt bepaald na behandeling in de raadscommissies

Voorstel:
In te stemmen met de verruiming van de huidige inkomensgrens van 110% naar 120% van de geldende bijstandsnorm en deze in te laten gaan per 1 januari 2022.

Voorstel:

 1. In te stemmen met de beëindiging van de Regeling Tegemoetkoming Chronisch zieken en gehandicapten (RTC-regeling) met ingang van 1 januari 2022;
 2. In te stemmen met een vergoeding van de kosten op basis van forfaitaire bedragen aan personen met een chronische aandoening en/of handicap vanuit de bijzondere bijstand met ingang van 1 januari 2022.

Voorstel:

 1. Het bestemmingsplan Harmen Vosweg – Ruiterweg, met identificatienummer NL.IMRO.0417.BPHV-Va01 vast te stellen.
 2. Het beeldkwaliteitsplan Harmen Vosweg – Ruiterweg vast te stellen.
 3. Het college van burgemeester en wethouders te machtigen om de gemeente in al de verdere procedures op grond van de Wet ruimtelijk ordening, die naar aanleiding van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Harmen Vosweg - Ruiterweg worden gevoerd, in rechte schriftelijk en mondeling te vertegenwoordigen.

Voorstel:

 1. Eventuele wensen en bedenkingen over de voorgenomen verkoop van het Raadhuis aan het college ter kennis te brengen.
 2. De door het college opgelegde verplichting tot geheimhouding op de notitie en de presentatie van Cushman & Wakefield alsmede de financiële memo, op grond van artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2, sub b, van de Wet openbaarheid van Bestuur, te bekrachtigen.

Voorstel:

 1. De voorkeur uit te spreken:
  (a) de raadsvergaderingen voorlopig in het BEL-kantoor te laten plaatsvinden,
  (b) de huisvesting van college en staf in het Brinkhuis in te passen,
  (c) de griffie ook in het Brinkhuis te huisvesten;
 2. Daartoe de businesscase nader uit te laten werken in samenhang met de verkoop van het huidige Raadhuis;
 3. €10.000,- beschikbaar te stellen om definitieve besluitvorming voor te bereiden en daartoe begrotingswijziging 13 vast te stellen.

Voorstel:

 1. Geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde resultaatbestemming 2020 OFGV;
 2. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2022.
Bijlagen

Voorstel: volgt