Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 28 februari 2024

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
N. Mol

Agendapunten

 1. 1

 2. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 3. 5

 4. 6

  A. Informatie van het college aan de raad ter kennisname 
  B. Informatie van Verbonden partijen aan de raad ter kennisname 
  C. Informatie van overige aan de raad ter kennisname 
  D. Informatie aan de raad ter afdoening van het college 
  E. Informatie ter agendering voor bespreking

  Bijlagen

 5. 7

  De heer De Jong, de heer Vos en mevrouw Niekus worden benoemd voor de commissie onderzoek geloofsbrieven. Samen met de griffier doen zij dit onderzoek tijdens een korte schorsing van de raad.

 6. 8

  In verband met het aangekondigde vertrek van mevrouw F.A. Fontaine (D66) is er een vacature ontstaan in de raad. In de opvolging van de mevrouw Fontaine dient te worden voorzien. De heer R.F. Spaan is bereid gevonden deze vacature te vervullen.


  Voorstel:
  Het benoemde raadslid, de heer R.F. Spaan, toe te laten tot de gemeenteraad van Laren.

 7. 9

  De heer Van Stempvoort heeft het commissielidmaatschap opgezegd. De fractie van Larens Behoud heeft de heer S. Holshuijsen bereid te hebben de opengevallen plaats te vervullen.


  Voorstel:
  De heer S. Holshuijsen als commissielid namens fractie Larens Behoud in het algemeen te benoemen.

 8. 10

  In verband met het vormen van een nieuwe Rekenkamer bestaande uit minimaal 2 leden waaronder een voorzitter wordt de gemeenteraad voorgesteld om de heer B. (Bahreddine) Belhaj te benoemen tot voorzitter Rekenkamer BEL.


  Voorstel:
  De heer B. (Bahreddine) Belhaj per 1 maart 2024 te benoemen tot voorzitter Rekenkamer BEL.

 9. 11

  Advies cie. R&I: bespreekstuk
  De gemeente laren is eigenaar van een schuur, die al jarenlang wordt verhuurd. De schuur verkeert inmiddels in een zeer slechte staat (door veroudering van de schuur) en moet vernieuwd worden. De gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor krediet beschikbaar te stellen.  Voorstel:
  1. De raad besluit akkoord te gaan met het investeringskrediet van € 18.371,- (inclusief BTW) voor het begrotingsjaar 2024 om de schuur aan de Zevenend te Laren te vernieuwen, zoals in de opdracht omschreven is in de offerte van Coen Hagendoorn B.V.
  2. De raad besluit akkoord te gaan met het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan voor het onderhoud van de schuur en daarmee een onderhoudsvoorziening te creëren waarin, vanaf 2025, jaarlijks €900 gedoteerd wordt. De jaarlijkse dotatie zal ten lasten komen van het rekeningresultaat en in de begroting 2025 verwerkt worden.

 10. 12

  Advies cie. M&F: bespreekstuk
  Aanpassen van de legesverordening om ongewenste effecten te vermijden en de tarieven voor de Omgevingswet beter op elkaar af te stemmen.


  Voorstel:
  1 Het tarief voor het vooroverleg voor 2024 vast te stellen op een vast bedrag van € 300,- in plaats van een percentage over de bouwkosten;
  2 Het tarief voor de omgevingsactiviteit aan te passen van 4,9% naar 2,9%;
  3 Het maximum tarief voor de gezamenlijke behandeling van een bouwactiviteit en een omgevingsactiviteit te stellen op 4,9%;
  4 De legesverordening 2024 aan te passen op genoemde wijzigingen.

 11. 13

  Advies cie. M&F: bespreekstuk
  Voor de invoering van de Omgevingswet lopen er twee projecten. Met dit voorstel worden de totale kosten daarvan in beeld gebracht en het budget aangevraagd.


  Voorstel:
  1. In te stemmen met het toekennen van een budget van € 35.000 in 2024 voor de implementatiekosten;
  2. De implementatiekosten á € 35.000 te dekken uit het begrotingsresultaat;
  3. In te stemmen met het toekennen van een budget van € 152.000 in 2024 en € 47.000 in 2025 voor het tijdelijke projectteam bij de BEL Combinatie;
  4. De kosten van € 152.000 voor het tijdelijke projectteam 2024 te dekken uit het begrotingsresultaat;
  5. De kosten voor 2025 á € 47.000 voor het tijdelijke projectteam te dekken uit de bijdrage van het Rijk en dit budget mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2025;
  6. De 2de begrotingswijziging vast te stellen.
  Bijlagen 3 en 4 zijn op verzoek van de Commissie M&F bijgevoegd.

 12. 14

  Advies cie. M&F: bespreekstuk
  De gemeente Laren wil de openbare verlichting in de komende jaren verduurzamen, de uitvoeringskosten reduceren en streeft daarbij naar een kostenbesparing op lange termijn.  Voorstel:
  1. Een krediet van € 1.606.500,- (masten 24,4% en armaturen 75,6%) beschikbaar te laten bestellen voor de voorbereiding en uitvoering van het verduurzamen van de openbare verlichting in de jaren 2024 t/m 2026.
  2. Een krediet van € 60.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van 3 voedingskasten.
  3. Voedingskasten af te schrijven in 45 jaar.

 13. 16