Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 27 maart 2024

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
N. Mol
Toelichting

Concept agenda
Na de behandeling in de commissies volgt de definitieve agenda.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststelling agenda
 2. 2

  Wilt u spreken? Meldt dit 24-uur voor de raadsvergadering via griffie@laren.nl met het onderwerp welke u onder de aandacht wilt brengen.

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4
  Vragen half uur
 5. 5
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 6. 6
  Vaststelling besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 28 februari 2024
 7. 7
  Vaststellen lijst ingekomen stukken
 8. 8

  In de raadsvergadering van 20 december 2023 is de functiebeschrijving van raadsadviseur/plaatsvervangend griffier vastgesteld. Om dit te formaliseren wordt de raad gevraagd mevrouw Kroon-Stam tot plaatsvervangend griffier te benoemen.  Voorstel:
  De gemeenteraad van Laren besluit om mevrouw A.M. Kroon-Stam te benoemen tot plaatsvervangend griffier.

 9. 9

  De ontwikkelaar heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van vier twee-onder-een-kap-woningen bij de Ligweide. Om de bouw mogelijk te maken moet worden afgeweken van het bestemmingsplan.


  Voorstel:
  1. In te stemmen met de realisatie van vier twee-onder-een-kap-woningen bij de Ligweide.
  2. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van vier twee-onder-een-kapwoningen bij de Ligweide.
  3. De ontwerpverklaring van geen bedenking aan te merken als definitieve verklaring van geen bedenkingen, indien er geen zienswijzen tegen de verklaring worden ingediend.

 10. 10

  De gemeente heeft In de raadsvergadering van 26 januari 2022 besloten met elkaar in gesprek te gaan over de huisvesting van de raad, te komen tot een definitief huisvestingbesluit hierover. Met de huisvesting van de raad wordt bedoeld de vergaderingen van de raad en de plek waar de fracties kunnen vergaderen.


  Zienswijze college: het college is positief over het voorstel.


  Voorstel:
  1. De raad besluit de raadsvergaderingen en de vergaderingen van de raadscommissies, die uitgezonden worden, in de raadzaal van het BEL kantoor te houden  en de overige commissievergaderingen en informele vergaderingen in het Brinkhuis. 
  2. Een informele avond of bijeenkomst kan tevens gehouden worden in de raadzaal van het BEL kantoor als een grote opkomst wordt verwacht of om andere redenen.

 11. 11

  De accountant heeft geconstateerd dat het Controleprotocol 2023 en Normenkader 2023 aangepast dienen te worden om te voldoen aan de geldende wetgeving, voorafgaand aan de start van de accountantscontrole van de Jaarrekening 2023.


  Voorstel:
  De raad stelt vast:
  1. Het gewijzigde Controleprotocol 2023 gemeente Laren;
  2. Het gewijzigde Normenkader 2023 gemeente Laren;
  3. Het Interne Controleplan 2023 gemeente Laren.

 12. 12

  In de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek (hierna: GR) is opgenomen dat iedere twee jaar een actualisatie plaatsvindt. In de GR is de manier van samenwerken tussen regiogemeenten en de Regio-organisatie vastgelegd.


  _Voorstel:
  _
  De gemeenschappelijke regeling Regio Gooi & Vechtstreek 2024 vast te stellen.

 13. 13
  Aanbesteding accountantsdiensten
 14. 14
  Sluiting