Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 25 september 2024

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
N. Mol
Toelichting

CONCEPT AGENDA


Na behandeling in de commissie volgt de definitieve agenda.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststelling agenda
 2. 2

  Wilt u spreken? Meldt dit 24-uur voor de raadsvergadering via griffie@laren.nl met het onderwerp welke u onder de aandacht wilt brengen.

 3. 3
  Mededelingen
 4. 4
  Vragen half uur
 5. 5
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 6. 7

  Bijlagen

 7. 8

  Het Reglement van Orde is op 29 november 2023 door de raad vastgesteld, alleen is er achteraf geconstateerd dat artikel 6 “Spreekrecht voor inwoners of vertegenwoordigers van organisaties”, lid 1 onjuist geformuleerd is. Om dit te kunnen aanpassen dient het Reglement met de 1e wijziging vastgesteld te worden.


  Voorstel:
  1. Artikel 6, lid 1 van het Reglement van orde 2023 als volgt te wijzigen:
  “ In de vergadering kunnen inwoners of vertegenwoordigers van organisaties inspreken. In de commissie is die mogelijkheid bij elk agendapunt over een onderwerp. In de raadsvergadering is inspreken mogelijk bij het agendapunt spreekrecht over een niet-geagendeerd onderwerp.”
  2. Deze eerste wijziging van het reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 8. 9

  Om de huishouding met betrekking tot de fractievergoedingen efficiënter en overzichtelijker in te richten door niet meer op voorschot- maar op declaratiebasis te gaan werken moet paragraaf 3 “Fractieondersteuning” in de verordening aangepast worden.


  Voorstel:
  1. de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Laren 2020 in te trekken;
  2. de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Laren 2024 vast te stellen.

 9. 10

  De termijn van het huidige wegenbeheerplan 2017 – 2021 van de gemeente Laren is al enige tijd afgelopen en een nieuwe beheerplan is nodig. Hiervoor zijn weginspecties van het totale areaal uitgevoerd om opnieuw de onderhoudsbehoefte vast te stellen.


  Voorstel:
  1. Het wegenbeheerplan 2024 – 2028 vast te stellen;
  2. Het onderhoudsbudget wegen te verhogen naar € 255.000 voor de programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 t/m 2028;
  3. Een eventueel tekort op het budget onderhoud wegen 2024 op te nemen in de slotwijziging van 2024;
  4. De investeringen reconstructies wegen van de investeringsplanning van de programmabegroting 2024 te vervangen door de investeringen uit het wegenbeheerplan en de nieuwe investeringen en gewijzigde kapitaallasten op te nemen in de programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 t/m 2028;
  5. De uitgaven van de investeringen verdelen over wegen, straten en pleinen (78%) en riolering (22%);
  6. Voor 5 investeringen uit het wegenbeheerplan de afschrijvingstermijn, in afwijking van de financiële verordening, te hanteren conform de financiële paragraaf.

 10. 11
  Sluiting