Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 31 januari 2024

20:00 - 21:45
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
N. Mol

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen
 2. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 3. 5

 4. 6

  Bijlagen

 5. 7

  De heer Westendorp, de heer Van den Berg en mevrouw Timmerman worden benoemd voor de commissie onderzoek geloofsbrieven. Samen met de griffier doen zij dit onderzoek tijdens een korte schorsing van de raad.

 6. 8
  Benoemingen
 7. 8.1

  De gemeenteraad wordt voorgesteld Niels Rood als wethouder te benoemen. Daarmee voorziet de raad in vervanging van wethouder Frits Westerkamp, die in verband met het herstel van zijn ziekte is afgetreden.


  Voorstel:
  1. De heer N.L. Rood (Larens Behoud) te benoemen tot wethouder van de gemeente Laren met een bezoldiging op basis van 0,8 fte tijdsbesteding.
  2. De heer Rood op grond van artikel 36a, lid 2, van de Gemeentewet, voor de duur van een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.

 8. 8.2

  In verband met het vertrek van voormalig lid dhr. Van Stempvoort.

 9. 9

  Advies van de cie. R&I: van de agenda af en doorschuiven naar een volgende raadsvergadering.


  SV Laren heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van padelbanen. Om de bouw mogelijk te maken moet worden afgeweken van het bestemmingsplan.


  Voorstel:
  1. In te stemmen met de realisatie van 5 padelbanen bij SV Laren, ter plaatse van 3 tennisbanen.
  2. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg/bouw van de padelbanen.
  3. De ontwerpverklaring van geen bedenking aan te merken als definitieve verklaring van geen bedenkingen, indien er geen zienswijzen tegen de verklaring worden ingediend.

 10. 10

  Advies cie M&F: hamerstuk
  Er geldt een overgangstermijn van 2 jaar waarbinnen alle wijzigingen die voortkomen uit de nieuwe Wgr moeten zijn doorgevoerd in bestaande gemeenschappelijke regelingen. Op 28 juni 2023 heeft de raad besloten geen zienswijze in te dienen bij het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, voor het concept- wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling.


  Voorstel:
  Het college toestemming te verlenen, als bedoeld in artikel 1, vierde en vijfde lid, Wet gemeenschappelijke regelingen, voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek door middel van bijgevoegd definitief wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRGV 2023.

 11. 11

  Advies cie R&I: bespreekstuk
  De gemeente laren is eigenaar van een schuur, die al jarenlang wordt verhuurd. De schuur verkeert inmiddels in een zeer slechte staat (door veroudering van de schuur) en moet vernieuwd worden. De gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor krediet beschikbaar te stellen.


  Voorstel:
  1. De raad besluit akkoord te gaan met het investeringskrediet van € 18.371,- (inclusief BTW) voor het begrotingsjaar 2024 om de schuur aan de Zevenend te Laren te vernieuwen, zoals in de opdracht omschreven is in de offerte van Coen Hagendoorn B.V.
  2. De raad besluit akkoord te gaan met het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan voor het onderhoud van de schuur en daarmee een onderhoudsvoorziening te creëren waarin, vanaf 2025, jaarlijks €900 gedoteerd wordt. De jaarlijkse dotatie zal ten lasten komen van het rekeningresultaat en in de begroting 2025 verwerkt worden.

 12. 12