Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 3 juli 2024

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
N. Mol

Agendapunten

 1. 1

 2. 3

  Advies cie M&F: bespreekstuk
  De jaarstukken zijn het verslag van wat de gemeente in het afgelopen jaar heeft gedaan. De raad en het college hebben ingezet op een stabiele basis om die onzekere toekomst goed aan te kunnen.


  Voorstel:
  1. De jaarstukken 2023 (Jaarverslag en jaarrekening met bijlagen) met een voordelig saldo van € 123.176,- vast te stellen;
  2. Het restant resultaat bij de jaarrekening 2023 voor overheveling en overige bestemmingen ten bedrage van € 123.176,- te bestemmen via dotatie aan de Algemene Reserve;
  3. De niet meer benodigde bestemmingsreserve “Reserve Maatschappelijk Steunfonds Covid-19” ten bedrage van €186.446,04 vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve (waar deze bestemmingsreserve destijds is aan onttrokken)
  4. De investeringskredieten zoals opgenomen in bijlage 3 “Af te sluiten investeringen per programma” in de jaarstukken 2023 daadwerkelijk af te sluiten;
  5. Kennis te nemen van latere aanlevering van de controleverklaring en het accountantsverslag deel uitmakend van de jaarstukken 2023;
  6. Bijgevoegde 6de begrotingswijziging 2024 vast te stellen.

 3. 5
  Reactie college op algemene beschouwingen
 4. 6

  De Kadernota geeft een momentopname van de financiële positie van de gemeente. Daarmee worden de kaders vastgelegd waarmee het college de begroting 2025 gaat voorbereiden.  Voorstel:
  1. De Kadernota 2025-2028 vast te stellen.

 5. 7
  Sluiting