Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 29 mei 2024

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
N. Mol

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  Wilt u spreken? Meldt dit 24-uur voor de raadsvergadering via griffie@laren.nl met het onderwerp welke u onder de aandacht wilt brengen.

 3. 5
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 4. 6

 5. 7

  Bijlagen

 6. 8

  Advies commissie R&I: hamerstuk
  Als gemeente dragen we de verantwoordelijkheid voor een goed functionerend en robuust water- een rioolsysteem. Hoe we invulling geven aan de wettelijke zorgplichten op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater is verwoord in het Water en rioolprogramma 2024-2028 (Wrp).


  Voorstel:
  1. het Water en rioolprogramma 2024-2028 vast te stellen;
  2. Voor 2024 een bedrag beschikbaar stellen in de exploitatie van € 120.000;
  3. Begrotingswijziging 2024-3 vast te stellen;
  4. Extra exploitatielasten 2025 t/m 2028 in de programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 op te nemen;
  5. Nieuwe investeringen in de investeringsplanning van de programmabegroting 2025/meerjarenraming 2026-2028 op te nemen.

 7. 9

  Advies commissie M&F: hamerstuk


  Het Werkvoorzieningsschap Tomingroep stelt jaarlijks een conceptbegroting op. Deze wordt door het Algemeen Bestuur van Tomingroep vastgesteld. Over de conceptbegroting kan de gemeenteraad een zienswijze indienen om zo aandachtspunten mee te geven aan het bestuur van de verbonden partij.


  Voorstel:
  1. In te stemmen met de conceptbegroting 2025 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.
  2. Het besluit als zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen bestuur van de Tomingroep.

 8. 10

  Advies commissie M&F: hamerstuk
  De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd om het democratisch gehalte te versterken van gemeenschappelijke regelingen en de rol van gemeenteraden en Provinciale Staten daarin. De GR voor de OFGV is hierop aangepast.


  Voorstel:
  Het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) overeenkomstig de tekst zoals in de bijlage opgenomen.

 9. 11

  Advies commissie M&F: hamerstuk
  De jaarrekening 2023, de ontwerp-programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 worden door de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aan de gemeenteraad aangeboden zodat hierop een zienswijze kenbaar gemaakt kan worden.


  Voorstel:
  1. Om een zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2023;
  2. Om een zienswijze in te dienen op de ontwerpprogramma 2025 en meerjarenbegroting 2026- 2028;
  3. De zienswijzebrief aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vast te stellen.

 10. 12

  Advies commissie M&F: hamerstuk
  In 2023 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden, die (nog) niet zijn afgerond. Middels overheveling kunnen deze projecten in latere jaren alsnog worden uitgevoerd.


  Voorstel:
  1. In te stemmen met het overhevelingsvoorstel (totaal € 529.247,=) van 2023 naar 2024 en het daarbij behorende raadsbesluit en begrotingswijziging (2024 – 05);
  2. Te besluiten om deze overhevelingsverzoeken als volgt te dekken via het jaarresultaat 2023:
  2.1 € 257.147,= via de algemene reserve;
  2.2 € 277.100,= via de algemene reserve voor geoormerkte gelden klimaat- en duurzaamheidsbeleid.

 11. 13

  Advies commissie M&F: hamerstuk


  De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna OFGV), heeft aan de deelnemende gemeenten haar Ontwerpbegroting 2025, de Kadernota 2025, het concept financieel jaarverslag 2023 alsmede de 3e begrotingswijziging 2024 toegezonden. Het Dagelijks Bestuur van de OFGV vraagt het college om de Ontwerpbegroting OFGV 2025 en de 3e begrotingswijziging voor een zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad.


  Voorstel:
  1. Kennis te nemen van de OFGV Ontwerpbegroting 2025;
  2. Kennis te nemen van de OFGV Kadernota 2025;
  3. Kennis te nemen van de OFGV 3e begrotingswijziging 2024;
  4. Kennis te nemen van de OFGV concept-jaarrekening 2023;
  5. Een instemmende zienswijze in te dienen op de 3e begrotingswijziging 2024;
  6. Een instemmende zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting OFGV 2025.

 12. 14

  Advies: bespreekstuk
  SV Laren heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van padelbanen. Om de bouw mogelijk te maken moet worden afgeweken van het bestemmingsplan.  Voorstel:
  1. In te stemmen met de realisatie van 5 padelbanen bij SV Laren, ter plaatse van 3 tennisbanen.
  2. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg/bouw van de padelbanen.
  3. De ontwerpverklaring van geen bedenking aan te merken als definitieve verklaring van geen bedenkingen, indien er geen zienswijzen tegen de verklaring worden ingediend.

 13. 15

  Advies commissie R&I: bespreekstuk
  Ten behoeve van de ontwikkelingen van de Ligweide en Harmen Vosweg zijn door de raad Grondexploitaties vastgesteld. Conform het grondbeleid van de gemeente moet een GREX jaarlijks worden geactualiseerd. Ten behoeve van de bouw van woningen bij de Eemnesserweg moet ook een Grondexploitatie worden vastgesteld.


  Voorstel:

  1. De herziene grondexploitatie Ligweide 2024 vast te stellen;
  2. De herziene grondexploitatie Harmen Vosweg 2024 vast te stellen;
  3. De grondexploitatie Eemnesserweg 2024 vast te stellen;
  4. De begrotingswijzigingen Ligweide, Harmen Vosweg en Eemnesserweg vast te stellen (bijlage 4A, 4B en 4C).
 14. 16

  Advies commissie R&I: bespreekstuk
  Door het bestuur van het GNR wordt het beleidsplan GNR 2024-2027 voorgelegd voor het indienen van een eventuele zienswijze door de participanten. Dit beleidsplan geeft de koers weer van GNR voor de verschillende activiteiten die zij uitvoeren in het kader van het in stand houden van de GNR natuurgebieden.


  Voorstel:
  1. Kennis te nemen van het door het GNR aangeboden Beleidsplan GNR 2024-2027;
  2. In te stemmen met het beleidsplan en hiervoor bijgevoegde zienswijze in te dienen bij het GNR.

 15. 17