Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 20 december 2023

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
N. Mol
Toelichting

Agenda

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

 3. 5
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 4. 6

 5. 8

  De gemeente Laren wil de openbare verlichting in de komende jaren verduurzamen, de uitvoeringskosten reduceren en streeft daarbij naar een kostenbesparing op lange termijn.


  Besluit:
  1. Een krediet van € 1.606.500,- (masten 24,4% en armaturen 75,6%) beschikbaar te laten bestellen voor de voorbereiding en uitvoering van het verduurzamen van de openbare verlichting in de jaren 2024 t/m 2026.
  2. Een krediet van € 60.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van 3 voedingskasten.
  3. Voedingskasten af te schrijven in 45 jaar.

 6. 9

 7. 10

  Door de complexiteit van de wet en dat de invoering van de wet vele malen is gewijzigd en uitgesteld zijn moeten er nog op drie aspecten alsnog formele besluiten worden genomen of reeds genomen besluiten moeten nog worden aangevuld en/of compleet worden gemaakt. Dit ten behoeve van een zorgvuldige voorbereiding op de Omgevingswet.


  _
  Besluit:_
  1. Met ingang van het in werking treden van de Omgevingswet, de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing te verklaren voor de aanvragen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (BOPA), in geval er een bindend advies van de gemeenteraad nodig is (zie bijlage 1);
  2. Met ingang van het in werking treden van de Omgevingswet, de bevoegdheden zoals opgenomen in lijst C (zie bijlage 3) te delegeren aan burgemeester en wethouders door aanpassing van het raadsbesluit over Adviesrecht en Delegatie van 22 december 2021;
  3. De rijksregels in de zogenaamde Bruidsschat over archeologie vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet als vervallen te verklaren, zodat alleen de regels over archeologie in de huidige bestemmingsplan -straks het tijdelijke Omgevingsplan- van rechtswege geldig blijven.

 8. 11

  De huidige verordening voor de kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving dient vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 te worden geactualiseerd.
  Besluit:


  1. De Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Laren per 1 januari 2024 in te trekken.
  2. De Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Laren 2024 vast te stellen.
  3. De Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Laren 2024 met de ingangsdatum van 1 januari 2024 in werking te laten treden.

 9. 12

  Wijziging van de functiebeschrijving en functiewaardering van de functies op de raadsgriffie waarbij toegevoegd is de functie van raadsadviseur en gewijzigd is de functie van griffiemedewerker.
  Voorstel:
  1. Vaststellen van functiebeschrijvingen griffier, raadsadviseur/plv. griffier en griffiemedewerker, volgens het OFS-systeem, versie 2000, inclusief de daarbij behorende conversietabel Model I ;
  2. Dat het uitgangspunt voor het griffiepersoneel is dat de functies niet voltijd zijn, maar deeltijd;
  3. Het totale budget voor het griffiepersoneel maximaal gelijk is aan het budget van een voltijd griffier en voltijd raadsadviseur samen;
  4. Begrotingswijziging 2023-09 vast te stellen.


  Zienswijze college: het college gaat er niet over maar heeft geen bezwaren.

 10. 13

  De samenvoeging van de twee archiefdiensten leidt tot een organisatie die in staat is de archieftaken meer duurzaam uit te voeren.


  Besluit:
  _Het college toestemming te verlenen tot het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Archief Gooi en Vechtstreek en de GR in te laten gaan op 1 januari 2024
  _

 11. 14

  Jaarlijks wordt de legesverordening opgesteld, in dit geval voor 2024, waarmee de gemeente aan haar inwoners de door de gemeente verleende dienstverlening op basis van vastgestelde tarieven en percentages in rekening kan brengen.


  Besluit:
  de Legesverordening 2024 met bijbehorende tarieventabellen A en B vast te stellen.

 12. 15

  De accountant geeft bij de controle van de jaarrekening vanaf 2023 alleen nog een controleverklaring af met een oordeel over de getrouwheid en of de rechtmatigheid getrouw tot stand is gekomen.


  Besluit:
  Het controleprotocol 2023 ten behoeve van de accountantscontrole vast te stellen.

 13. 16

  Jaarlijks worden de belastingverordeningen opgesteld, in dit geval voor belastingjaar 2024, zodat de gemeente aan haar inwoners de desbetreffende belasting op kan leggen.  De raad besluit de volgende belastingverordeningen vast te stellen:
  1. Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2024
  2. Verordening Precariobelasting 2024
  3. Verordening Afvalstoffenheffing 2024
  4. Verordening Rioolheffing 2024
  5. Verordening Begraafrechten 2024
  6. Verordening Hondenbelasting 2024
  7. Verordening Marktgelden 2024
  8. Verordening eenmalig aansluitrecht riool

 14. 17

  De gemeente Laren wil ervoor zorgen dat er voldoende laadpalen zijn in 2030 om het elektrisch vervoer te bedienen. Om ervoor te zorgen dat laadinfrastructuur geen belemmering vormt voor de groei van elektrisch vervoer ligt de focus op een dekkend, toegankelijk, betaalbaar, en veilig netwerk van de laadinfrastructuur.


  _Besluit:
  _De laadvisie vast te stellen.

 15. 18

 16. 19

  Vanwege de eenmalig te verlenen extra subsidie ter dekking van de kosten die Stichting Hart van Laren heeft gemaakt voor de uitvoering van de opdracht Visie Brinkhuis dient een begrotingswijziging te worden vastgesteld.


  Besluit:
  1. De kosten van de eenmalige subsidie van € 200.000,= aan Stichting Hart van Laren voor de gemaakte kosten bij de uitvoering van de opdracht Visie Brinkhuis, te dekken uit het begrotingsresultaat 2023;
  2. Hiervoor de bijgevoegde 8e begrotingswijziging vast te stellen;
  3. Een deel van de openstaande vordering ad € 365.000,= om te zetten in een lening welke in tien jaar door de Stichting Hart van laren met betaling van rente aan de gemeente afgelost zal worden.

 17. 21