Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering agenda Laren

woensdag 29 maart 2023

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
N. Mol

Agendapunten

 1. 1

 2. 4
  Mededelingen
 3. 6
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 4. 7

 5. 8

  Bijlagen

 6. 9
  Bekrachtigen geheimhouding
 7. 10

  NB de indeling in volgorde van bespreking van onderstaande voorstellen
   wordt bepaald na behandeling in de raadscommissies

 8. 10.1

  Voorstel:
  In te stemmen met het verzoek aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een aanvulling op het Gemeentefonds van € 154.243,04 (= 68% van € 226.828) voor de kosten van aanvullende detectie en benadering op terreindelen voor het opsporen van niet gesprongen conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op het Larense deel van het plangebied Buurtschap Crailo.

 9. 10.2

  Voorstel:
  1. Het college toestemming te verlenen om het bijgevoegde besluit vast te stellen tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) in verband met het uittreden van de gemeente Weesp uit de OFGV.
  2. Afzien van het indienen van een zienswijze betreffende de wijziging als bedoeld onder 1.

 10. 10.4

  Voorstel:
  1. De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Laren 2023 vast te stellen;
  2. In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, met ingang van 1 januari 2023 te verhogen met:
  a. € 2.000 voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,
  b. 75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en
  c. 90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

 11. 10.6

  Voorstel:

  1. Het Groenbeleidsplan Laren vast te stellen met als belangrijkste doelen:
   - Toekomstbestendig groenbeheer
   - Een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving
   - Oog voor natuur en biodiversiteit
   - Samen maken we de leefomgeving
  2. De projecten met prioritering Hoog (P4, P7, P8 en P9) uit te voeren in 2023;
  3. De overige projecten uit te werken in een uitvoeringsplan, inclusief participatie en een kostenraming;
  4. De genoemde maatregelen (Tp en Tp+I) uiterlijk 2024 te borgen in het reguliere takenpakket van Openbare Ruimte en de Buitendienst;
  5. Het Groenbeleidsplan te zien als input vanuit Groen voor de nog op te stellen Omgevingsvisie en het omgevingsplan.
 12. 12
  Sluiting