Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 5 juli 2023

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
N. Mol
Toelichting

Kadernota

Agendapunten

 1. 1

 2. 3

  Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid en de financiën.  Besluit:
  1. De jaarstukken 2022 (Jaarverslag en jaarrekening met bijlagen) met een voordelig saldo van € 7.442.653,- vast te stellen;
  2. Instellen van de bestemmingsreserve “Opvang toekomstige risico’s opvang Oekraïne vluchtelingen”;
  3. Instellen van de bestemmingsreserve “Opvang Oekraïense vluchtelingen / misgelopen productie BEL Combinatie”;
  4. Doteren van respectievelijk € 1.569.057, - (punt 3) en € 375.287,- (punt 4) aan deze ingestelde bestemmingsreserves;
  5. Uit resultaat bestemmen ontvangen rijksbudget inzake energiearmoede-toeslag voor Larense inwoners ad € 186.000,-;
  6. Het restant resultaat bij de jaarrekening 2022 voor overheveling en overige bestemmingen ten bedrage van € 4.464.634,- te bestemmen dotatie aan de Algemene Reserve;
  7. De investeringskredieten zoals opgenomen in bijlage 2 “af te sluiten investeringen per programma” in de jaarstukken 2022 daadwerkelijk af te sluiten;
  8. Kennis te nemen van latere aanlevering van de controleverklaring en het accountantsverslag deel uitmakend van de jaarstukken 2022;
  9. Bijgevoegde 3e begrotingswijziging vast te stellen.

 3. 5
  Reactie college op algemene beschouwingen
 4. 6

  In de kadernota worden de ontwikkelingen voor 2024 en verder weergegeven. Dit wordt vertaald in een financieel meerjarenperspectief. Daarmee wordt een belangrijke basis gelegd voor de nog op te stellen begroting 2024.


  Besluit:
  De kadernota 2024 vast te stellen.