Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 29 november 2023

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
N. Mol
Toelichting

Definitieve Agenda

Agendapunten

 1. 1

 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  Vragen worden uiterlijk een dag van te voren bij de griffie ingediend

 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 6

  Bijlagen

 6. 7

  De Gemeentewet is enigszins aangepast in 2023, deze wijzigingen zijn verwerkt, waarmee dit Reglement Orde in lijn is met de Gemeentewet en er geen onwettige artikelen zijn. Het RvO is aangepast aan de praktijk, zoals de inzet van de website en de informatie via het vergadersysteem en niet meer het verzenden van stukken via de post.


  Besluit:
  1.in te trekken het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Laren 2018;
  2. In te trekken de ‘Verordening op de raadscommissies Laren 2021’;
  3. Het regelement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Laren 2023 vast te stellen.
  Reactie van het college: Het college vindt dit een aangelegenheid van de raad en heeft geen bezwaren tegen dit RvO.

 7. 8

  Door de commissieleden in het algemeen als commissielid te benoemen wordt de gelegenheid geboden de commissieleden bij zowel de Commissie R&I als M&F in te zetten.


  Besluit:
  1. De commissie BLS op te heffen;
  2. De voorheen benoemde commissieleden van R&I, M&F en BLS als commissielid in het algemeen te herbenoemen;
  3. De benoeming van mevrouw M.P.M. Bax als commissielid op eigen verzoek op te heffen.

 8. 9

  Gemeenteraden in de regio Gooi en Vechtstreek wordt voorgesteld om een geactualiseerde Huisvestingsverordening 2024 vast te stellen. Hiermee continueren we een eenduidig en transparant woonruimteverdeelsysteem voor sociale huurwoningen binnen de regio.


  Besluit:
  De Huisvestingsverordening regio Gooi en Vechtstreek 2024 vast te stellen.

 9. 10

  De bestuursrapportage 2023 is een tussentijdse verantwoording en geeft inzicht in de voortgang op de thema’s en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting 2023.
  Besluit:
  1. Een zienswijze in te dienen bij de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ten aanzien van:
  - de 1e begrotingswijziging 2023, inzake bestuursrapportage 2023;
  2. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze brief.

 10. 11

  Op de ontwerp wijziging gemeenschappelijke regeling heeft de raad geen zienswijze ingediend. Het BEL bestuur heeft de gewijzigde regeling in definitieve vorm vastgesteld. De raad moet het college nu toestemming verlenen om de regeling te wijzigen.
  Besluit:
  Toestemming te verlenen aan het college voor het wijzigen van de regeling.

 11. 12

  _De regio Gooi en Vechtstreek biedt de bestuursrapportage en de tweede begrotingswijziging voor 2023 aan. Ten aanzien van de begrotingswijziging wordt zienswijze gevraagd aan de gemeenteraad.
  _
  Besluit:
  1. kennis te nemen van de bestuursrapportage;
  2. in te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2023 van de GR Regio Gooi & Vechtstreek;
  3. de 7e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

 12. 13

  Voorafgaande aan de accountantscontrole dient een controleverordening te worden vastgesteld door de gemeenteraad.
  De Commissie Audit & Risk geeft de raad hierover advies; dit advies wordt 8 november bijgevoegd. 


  Besluit:
  de Controleverordening vast te stellen.