Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 27 september 2023

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
N. Mol

Agendapunten

 1. 1

 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  Vragen worden uiterlijk een dag van te voren bij de griffie ingediend


  Schriftelijke vragen zijn ten alle tijden welkom en worden schriftelijk beantwoord.
  Het vragenhalfuur op de agenda van de Raad is bedoeld voor korte vragen over actuele zaken.

 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 6

  Bijlagen

 6. 7

  Dit betreft een aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek aan Wet gemeenschappelijke regelingen naar aanleiding van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) per 1 juli 2022.


  Besluit:
  1. In te stemmen met de ontwerp-wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
  2. Geen zienswijze in te dienen;
  3. Het besluit om geen zienswijze in te dienen kenbaar te maken volgens bijgaande brief aan de Omgevingsdienst.

 7. 8

  Deze verordening biedt de basis voor de invoering van de Auditcommissie. De verordening gaat onder andere over de spelregels, de samenstelling en de taken die gelden voor de Auditcommissie.
  Besluit: de Verordening voor de commissie Audit & Risk gemeente Laren 2023 vast te stellen.

 8. 9

 9. 10

  In het normenkader wordt jaarlijks vastgelegd welke Wet- en regelgeving voor de rechtmatigheidscontrole relevant is (financiële bepalingen hebben). Het is aan het college het normenkader actueel te houden.
  Besluit:
  Het Normenkader 2023 vast te stellen.

 10. 11

  1. Conform artikel 25 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling worden de vastgestelde jaarstukken 2022 OFGV ter kennisneming aangeboden aan de raad. De raad wordt verzocht voor 1 oktober 2023 een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van:
  - De voorgestelde bestemming van het rekeningresultaat 2022;
  - De voorgestelde 1e en 2e begrotingswijziging 2024 OFGV.
  Besluit:
  1. Bijgaande zienswijze op het OFGV voorstel voor de voorgestelde jaarstukken 2022 OFGV en bestemming resultaat 2022 OFGV in te dienen bij de OFGV aansluitend aan de vergadering van 27 september 2023;
  _2. Bijgaande zienswijze op het OFGV voorstel voor de voorgestelde 1e en 2e begrotingswijziging 2024 OFGV in te dienen bij de OFGV aansluitend aan de vergadering van 27 september 2023;
  _3. Kennis te nemen van de 1e en 2e begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 van de OFGV, zoals vastgesteld door het AB op 28 juni 2023.

 11. 12

  Het college stelt de raad voor om een tweede erratum op de jaarrekening vast te stellen. Daarmee wordt het risico toegelicht dat is ontstaan door een recente claim van de uitvoerder van het groenonderhoud.


  Besluit:
  Het tweede erratum op de jaarrekening vast te stellen en daarmee de jaarrekening te wijzigen.

 12. 13

  Het aantal elektrische voertuigen neemt sterk toe, ook in Laren. Om te zorgen dat er tijdig voldoende laadpunten zijn is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) opgesteld, een bijlage van het nationale Klimaatakkoord. Eén van de afspraken in de NAL is dat gemeenten zorgen voor een laadvisie en plaatsingsbeleid  Besluit:
  1. de Laadvisie vast te stellen
  Advies van de commissie R&I is om dit voorstel van de agenda af te halen.

 13. 14

  De gemeentelijke website is sterk verouderd. De drie BEL-gemeenten gaan gezamenlijk hun websites vernieuwen en willen daar versneld mee aan de slag. Hiermee kunnen we onze inwoners, ondernemers en bezoekers beter informeren en zorgen dat de nieuwe online dienstverlening goed verloopt.


  Besluit:
  1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 95.500 voor het vernieuwen van de website van Laren en voor het opstellen van een programma van eisen, nodig voor de aanbesteding van een nieuwe leverancier in 2024
  2. de 2e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.


  Advies van de commissie M&F is om dit voorstel van de agenda af te halen en te agenderen voor de volgende raadscyclus.

 14. 15

  De huidige komgrenzen in het kader van de Wegenverkeerswet en de Wet natuurbescherming zijn verouderd, daarom zijn er nieuwe concept-komgrenskaarten opgesteld.
  Besluit:
  De komgrenzen in het kader van de Wegenverkeerswet en de Wet natuurbescherming vast te stellen overeenkomstig de bijlage.

 15. 16

  Na het uittreden van de voormalige participanten Amsterdam en de provincie Noord-Holland per 1 januari 2021, onder betaling van afkoopsommen door hen, dient besloten te worden over de manier waarop deze gelden worden aangewend.


  Besluit:
  1. Het voorliggende voorstel inzake verdeling afkoopsommen vast te stellen;
  2. In te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve genaamd: Afkoopsom t.b.v. participantenbijdrage aan GNR;
  3. Het te ontvangen aandeel voor Laren van de afkoopsommen van minimaal € 927.411,- in deze bestemmingsreserve te doteren;
  4. Jaarlijks het begrote bedrag voor financiering tekortbijdrage (de participantenbijdrage) GNR te verhogen met een ingroeibedrag van € 5.000, -
  5. Het overige van de jaarlijkse (hogere) participantenbijdrage (door overname van de bijdrage van de voormalige participanten Amsterdam en PNH) te bekostigen uit deze bestemmingsreserve: Afkoopsom t.b.v. participantenbijdrage aan GNR.

 16. 17

  De Zomernota is geeft de raad inzicht in de wijze waarop het college de opdracht van de raad (de begroting) uitvoert. Daarmee vindt tussentijds een ijking plaats, waar nodig een herijking.


  Besluit:
  1. In te stemmen met de Zomernota 2023 en deze vast te stellen;
  2. De Zomernota 2023 met bijbehorende begrotingswijziging 2023/06 vast te stellen;
  3. Begrotingswijziging 2023/06 vast te stellen, waarmee uitvoeringsbudget herhuisvesting beschikbaar wordt gesteld;
  4. In te stemmen met afwijkende afschrijvingspercentage inzake herplant-plicht bomen. Voor de herplant wordt een afschrijftermijn van 35 jaar gehanteerd in afwijking op de Financiële verordening Laren.

 17. 18
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 18. 18.1

 19. 18.2

 20. 19