Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 31 mei 2023

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
N. Mol

Agendapunten

 1. 01

 2. 02
  Mededelingen
 3. 03

  Bij dit agendapunt stellen raadsleden korte vragen aan het college, deze dienen zij van tevoren in, zodat het college ook daadwerkelijk in de raadsvergadering kan antwoorden. 
  Hele uitgebreide vragen worden ook schriftelijk ingediend maar daarop komen dan schriftelijk de antwoorden.

 4. 04
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 05

 6. 06

  A. Informatie van het college aan de raad ter kennisname
  B. Informatie van Verbonden partijen aan de raad ter kennisname
  C. Informatie van overige aan de raad ter kennisname
  D. Informatie aan de raad ter afdoening van het college
  E. Informatie ter agendering voor bespreking

  Bijlagen

 7. 07

  De heer Westerkamp heeft op 31 mei 2022 voor een jaar een ontheffing gekregen voor het vereiste van ingezetenschap voor de gemeente Laren. Deze ontheffing moet verlengd worden.

  Besluit:
  Op grond van artikel 36a, lid 3, van de Gemeentewet, de heer Westerkamp weer voor de duur van een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap in de gemeente Laren

 8. 08

  Het privacybeleid geeft invulling aan hoe de gemeente Laren voldoet aan privacywetgeving en geeft de inwoners duidelijkheid over hoe de gemeente omgaat met hun persoonsgegevens.
  De gemeenteraad stelt het privacy beleid voor de gemeente Laren vast in lijn met het privacy beleid van de BEL Combinatie.

 9. 09

  In 2022 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden. Enkele van deze
  projecten zijn in 2022 niet (volledig) uitgevoerd. Deze niet uitgegeven middelen in 2022 worden overgeheveld naar 2023, zodat de projecten conform eerdere
  besluitvorming en opdrachtverstrekking in 2023 uitgevoerd kunnen worden.


  Besluit:
  1. In te stemmen met het overhevelingsvoorstel (totaal € 847.675,=) van 2022 naar 2023 en het daarbij behorende raadsbesluit en begrotingswijziging (2023 – 01);
  2. Te besluiten om deze overhevelingsverzoeken als volgt te dekken via het jaarresultaat 2022:
   € 550.575,= via de algemene reserve;
   € 297.100,= via de algemene reserve voor geoormerkte gelden klimaat- en duurzaamheidsbeleid.

 10. 10

  Het Integraal veiligheidsplan (hierna IVP) is een beleidsplan op hoofdlijnen waarin gemeente(n) en (veiligheids-) partners hun prioriteiten op het gebied van veiligheid vaststellen en afspraken vastleggen voor de komende vier jaar. Dit IVP is tevens een sturingsinstrument, waarin de gemeente samen met haar partners afspraken maakt over prioriteiten, capaciteit en middelen.
  Gekozen prioriteiten: Georganiseerde ondermijnende criminaliteit; Digitale veiligheid; High Impact Crimes; Zorg en veiligheid (kwetsbare inwoners en huishoudens en jeugd (overlast, criminaliteit en het voorkomen van jonge aanwas.


  Besluit:
  Het Integraal veiligheidsplan (IVP) Laren 2023 – 2026 en de daarin genoemde prioriteiten vast te stellen.

 11. 11

  In onderhavige startnotitie geeft het algemeen bestuur een preadvies over enkele wijzigingen die in de Wgr zijn opgenomen om de raden optimaal te faciliteren bij het vergroten van de democratische legitimatie en hun kaderstellende en controlerende rol. De startnotitie beschrijft daarnaast het proces om de actualisatie van de gemeenschappelijke regeling vorm te geven.


  Besluit:
  1. Kennis te nemen van de Startnotitie actualisering gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek;
  2. Akkoord te gaan met het in de Startnotitie voorgestelde proces, de planning en de procedurele afspraken
  3. Zich te scharen achter de door het Algemeen bestuur voorgestelde preadviezen ten aanzien van de uitbreiding van de zienswijzemogelijkheid, burgerparticipatie en een gemeenschappelijke adviescommissie;
  4. Het bovenstaande als zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen bestuur van de Regio.

 12. 12

  Door de invoering per 1 januari 2023 van de nieuwe wet “Versterking decentrale rekenkamers” is het niet meer toegestaan om een gemeenschappelijke rekenkamercommissie te hebben. Het verplicht de BEL gemeenten dus tot het instellen van een gemeenschappelijke rekenkamer, die via een gemeenschappelijke regeling wordt geformaliseerd.


  Besluit:
  1. Een gemeenschappelijke rekenkamer in te stellen voor de gemeenten Blaricum, Eemnes
  en Laren;
  2. De nieuwe “verordening op de Rekenkamer BEL gemeenten 2023” vast te stellen;
  3. De “verordening op de Rekenkamercommissie 2020” voor de gemeente Laren in te trekken;
  4. Een Gemeenschappelijke regeling BEL Rekenkamer te laten opstellen.

 13. 13

  Het Werkvoorzieningsschap Tomingroep (hierna ‘het Schap’) heeft een conceptbegroting 2024 opgesteld. Over de conceptbegroting 2024 kan de gemeenteraad, op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regeling, een zienswijze indienen. Vervolgens wordt de begroting door het Algemeen Bestuur Tomingroep, dat bestaat uit de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten, op 29 juni 2023, vastgesteld, waarna de begroting bij de Provincie Noord-Holland wordt ingediend. Na vaststelling door het Algemeen Bestuur Tomingroep, ontvangt de gemeenteraad een kopie van de vastgestelde begroting 2024.


  Besluit:
  1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2024 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.
  2. De bijgevoegde zienswijze op de conceptbegroting 2024 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep in te dienen.
  3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.

 14. 14

  Jaarlijks komen in het voorjaar de jaarstukken van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) langs voor een zienswijze door de gemeenteraden. In de jaarstukken wordt inhoudelijk en financieel gerapporteerd over het afgelopen jaar. In de stukken wordt een samenvatting gegeven van thema's die centraal hebben gestaan. Hierbij kan gedacht worden aan opvangcrisis, doorontwikkeling crisisbeheersing, informatiebeveiliging en verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie). De gemeenteraad wordt gevraagd om voor 6 juni 2023 een zienswijze te geven.


  Besluit:
  Een zienswijze in te dienen op de ontwerp-jaarstukken 2022, conform bijgevoegde conceptbrief.

 15. 15

  De ontwerp-programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 (hierna te noemen ontwerpprogrammabegroting) worden door het bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aan de gemeenteraad aangeboden zodat hierop een zienswijze kenbaar gemaakt kan worden. De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek op 13 juni 2023.

  Besluit:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpprogramma begroting.
  2. De reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vast te stellen.

 16. 16

  Het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters veiligheidsregio, heeft het principebesluit genomen tot het oprichten van een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s, die dekking biedt voor de aanspraken van medewerkers na dienstongevallen. De gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voorziet in de mogelijkheid tot het oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon. De raad wordt in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen.


  Besluit:
  1. De reactie op het de oprichting van Stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s zoals weergegeven in bijgevoegde brief vast te stellen;
  2. De reactie per brief kenbaar maken bij Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland.

 17. 17

  Bij de inhoudelijke voortgang in de MRA worden raden en Staten betrokken met een Voortgangsnota in het voorjaar en een Termijnagenda in het najaar De voortgangsnota is een van de instrumenten van de MRA om de raden en Staten goed te informeren en tijdig te betrekken. Conform de samenwerkingsafspraken die eind 2022 / begin 2023 zijn vastgesteld door alle participanten worden de gemeenten in de gelegenheid gesteld hun wensen en bedenkingen mee te geven.

  Besluit:
  in te stemmen met de zienswijze op de voortgangsnota 2023 van de MRA.