Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 28 juni 2023

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
N. Mol

Agendapunten

 1. 1

 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  Vragen worden uiterlijk een dag van te voren bij de griffie ingediend


  Schriftelijke vragen zijn ten alle tijden welkom en worden schriftelijk beantwoord.
  Het vragenhalfuur op de agenda van de Raad is bedoeld voor korte vragen over actuele zaken.

 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 5

 6. 7

  In de regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) is aangegeven wat de gemeenten kunnen verwachten aan uitvoeringsmiddelen voor de aanpak van klimaat en duurzaamheid. Deze middelen zijn bestemd voor personele, en bijbehorende materiele kosten van gemeenten. 


  Besluit:
  1. De ontvangen CDOKE gelden inzetten voor personele capaciteit en deze capaciteit onderbrengen binnen de BEL Combinatie
  2. De begrotingswijziging in de gemeentebegroting opnemen voor de overdracht van de gemeenten naar de BEL Combinatie

 7. 8

 8. 9

  Het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) heeft een verzoek ingediend bij de gemeenteraad om advies uit te brengen over de aanwijzingsaanvraag van Stichting lokale omroep Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (hierna: Stichting NH Gooi) om met ingang van 8 december 2023 aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling voor de diverse gemeenten.


  Besluit:

  1. Het Commissariaat positief te adviseren over de vraag of Stichting NH Gooi voldoet aan de in artikel 2.61, tweede lid, van de Mediawet 2008 gestelde eisen;
  2. In het advies aan het Commissariaat te bevestigen dat:
  - de gemeenteraad in aanmerking heeft genomen dat het een aanwijzingsaanvraag betreft voor meerdere gemeenten;
  - de betrokken gemeenteraden over dezelfde ledenlijst van het programmabeleidbepalend orgaan (hierna: pbo) advies hebben uitgebracht;

  - de adviezen eenduidend zijn. De adviezen worden geacht eensluidend te zijn als de conclusies van de gemeenteraden over de representativiteit van het pbo overeenstemmen.

 9. 10

  De ontwerp-begroting OFGV 2024 en 1e en 2e begrotingswijziging 2023 is behandeld in het Algemeen Bestuur van de OFGV. Na deze behandeling start de zienswijzeprocedure bij de raden van de aangesloten gemeenten en Staten van de provincie Flevoland en Noord-Holland. 

  Besluit:
  1) Kennis te nemen van de ontwerp-begroting OFGV 2024
  2) Kennis te nemen van de 1e en 2e begrotingswijziging 2023 OFGV
  3) Kennis te nemen van de concept Jaarrekening OFGV 2022
  4) Af te zien van het indienen van een inhoudelijke zienswijze aan de OFGV;

  5) Het besluit onder 4 kenbaar te maken aan de OFGV

 10. 11

  Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Omdat de wijzigingen in de Wgr ook gevolgen hebben voor de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek stelt het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio voor om de regeling te wijzigen. 

  Besluit:
  1.Geen zienswijze kenbaar te maken op het ontwerp-wijzigingsbesluit voor de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2023.
  2.Het besluit kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek met bijgevoegde concept-reactiebrief.

 11. 12

  De gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren hebben een aantal gemeentelijke uitvoeringstaken belegd bij de Regio Gooi en Vechtstreek. De RSA beschrijft de regionale opgaven waarop gemeenten willen samenwerken.

  Besluit:
  a. de Regionale Samenwerkingsagenda 2023-2026 vast te stellen;
  b. kennis te nemen van de agendatool 2023-2026 versie 18 april 2023.

 12. 13

  Aanleiding voor dit voorstel is de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) per 1 juli 2022. In de gewijzigde Wgr worden meer keuzemogelijkheden omtrent de werking van een gemeenschappelijke regeling en de positie van gemeenteraden, inwoners en belanghebbenden gegeven. 

  Besluit:
  1. In te stemmen met de ontwerp-wijziging gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie;
  2. Geen zienswijze in te dienen.

 13. 14

  Door het bestuur van het GNR wordt, vanuit besluitvorming in haar bestuur, nu de begroting 2023 en de meerjarenbegroting voorgelegd voor het indienen van een eventuele zienswijze door de participanten.

  Besluit:
  1. Kennis te nemen van de door het GNR aangeboden stukken;
  2. De raad besluit in te stemmen met de stukken en geen zienswijze in te dienen.

 14. 15

  Volgens de gemeenschappelijke regeling van de regio G&V en de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting jaarlijks aangeboden voor zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

  Besluit:
  1. een zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2024

  2. In te stemmen met de resultaatbestemming 2022.

 15. 16

  De huidige contractperiode met de accountant loopt in 2024 af met de controle van het boekjaar 2023. Een verdere verlenging is niet meer mogelijk hetgeen betekent dat een nieuwe Europese aanbesteding dient plaats te vinden, zodat de BEL Combinatie en de gemeenten vanaf het boekjaar 2024 een nieuwe accountant hebben.

  Besluit:
  1. in te stemmen met het voorbereiden van een gezamenlijke Europese aanbesteding van de accountantsdiensten voor de BEL-organisatie, de drie BEL-gemeenten en gemeente Huizen voor een periode van 4 jaar met een optie tot verlenging met drie keer een jaar

  2. Twee door de raad aan te wijzen personen te mandateren om, in een gezamenlijke selectie commissie van de BEL Combinatie, de drie BEL gemeenten en gemeente Huizen, de uitkomst van het selectieproces voor een nieuwe accountant voor de raad voor te bereiden. De uiteindelijke besluitvorming vindt weer plaats door de raad op voorstel van de selectiecommissie.

 16. 17

  Met de jaarrekening en het jaarverslag over 2022 van de gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie heeft op 13 april jongstleden het Bestuur van de BEL Combinatie ingestemd. Conform de wet op de gemeenschappelijke regeling kunnen de aangesloten gemeenten via hun raden een zienswijze indienen. 

  Besluit:
  Geen zienswijze in te dienen op de ‘Jaarstukken 2022’ van de GR BEL Combinatie

 17. 18

  Op 23 mei 2023 heeft het bestuur van de BEL Combinatie ingestemd met de ontwerpbegroting 2024. Over deze ontwerpbegroting kunnen de aangesloten gemeenten via hun raden een zienswijze indienen.


  Besluit:
  1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de BEL Combinatie
  2. Een zienswijze in te dienen op de ‘Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027’ van de BEL Combinatie.

 18. 19

  Door het opstellen van een nieuw Groenbeleidsplan Laren brengen we het beleid in lijn met nieuwere relevante beleidsplannen, met trends en ontwikkelingen en met de fysieke veranderingen in het dorp. Het groen is het visitekaartje van ons dorp.


  Voorstel:
  1. Het Groenbeleisplan Laren vast te stellen met als belangrijkste doelen:
  - Toekomstbestendig groenbeheer
  - Een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving
  - Oog voor natuur en biodiversiteit
  - Samen maken we de leefomgeving
  2. De projecten met prioritering Hoog (P4, P7, P8 en P9) uit te voeren in 2023;
  3. De overige projecten uit te werken in een uitvoeringsplan, inclusief participatie en een kostenraming;
  4. De genoemde maatregelen (Tp en Tp+I) uiterlijk 2024 te borgen in het reguliere takenpakket van Openbare Ruimte en de Buitendienst;
  5. Het Groenbeleidsplan te zien als input vanuit Groen voor de nog op te stellen Omgevingsvisie en het omgevingsplan.

 19. 20
  Benoeming leden Stemcommissie
 20. 21

  Zie agendapunt 16 "Europese aanbesteding accountantsdiensten v.d. jaarrekeningcontrole 2024 t/m 2027"
  De raad besluit: 
  de heren S.J.J.A. Merckx en M.W. Van Stempvoort aan te wijzen als vertegenwoordiger, namens de gemeenteraad van Laren, voor de gezamenlijke selectiecommissie Europese accountantsdiensten.

 21. 22

  De raad heeft de verordening Werkgeverscommissie, die regelt dat de raad de rol als werkgever van de griffie op een goede wijze kan invullen middels de werkgeverscommissie.
  De raad besluit: 
  1. de benoeming op te heffen van de door de raad op 28 april 2022 benoemde leden van de werkgeverscommissie, te weten de heer L.B.J. Vos, mevrouw E. Van Dorst-Brakel en mevrouw D.J.G. Niekus; 
  2. de heer E. Koldenhof, de heer E.J. de Jong en de heer K. Loeff te benoemen als lid van de werkgeverscommissie; 
  3. het lid K. Loeff te benoemen als voorzitter van de werkgeverscommissie.

 22. 23

  In de raadsvergadering van december 2021 is vastgesteld dat het perceel van de voormalige Larense Kweek (nr. 3681, sectie G, grond eigendom van de gemeente Laren) benut kan worden voor de bouw van woningen. De Diaconie van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes heeft enkele jaren geleden gevraagd of er mogelijkheden zijn om woningen te realiseren voor kwetsbare en vereenzaamde ouderen (65+) uit Laren.

  Besluit:
  In te stemmen met de wijzigingen van kaders D (‘’de bewoners vormen een bijzondere woongroep, vergelijkbaar met een instelling als Sherpa’’), E (‘’voor de toewijzing van de woningen wordt een stichting opgericht door de Diaconie’’) en F (‘’de ontmoetingsruimte wordt door de Diaconie gehuurd’’)

 23. 24

  In de Woningwet is het opstellen van een woonvisie voor iedere gemeente per 1 januari 2022 verplicht geworden. De huidige woonvisie Laren dateert uit 2017 en had een looptijd tot en met 2022, zodat het vaststellen van een nieuwe visie vereist is.

  Besluit:
  1. De Woonvisie Blaricum/Laren 2023-2027 vast te stellen;
  2. Het Uitvoeringsprogramma Laren behorende bij de Woonvisie 2023-2027 vast te stellen.

 24. 25

  Het duurzaamheidsprogramma 2018-22 is verlopen. Voor 2023-2027 zal een nieuw duurzaamheids-en klimaatprogramma worden vastgesteld met een hoog ambitieniveau. Deze ambities zijn vertaald in een uitvoeringsprogramma dat met stakeholders is samengesteld. 

  Besluit:
  In te stemmen met bijgevoegd koersdocument klimaat-en duurzaamheid 2023-2027 en het uitvoeringsprogramma.