Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering agenda Laren

woensdag 26 januari 2022

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
N. Mol
Toelichting

In verband met de aangescherpte maatregelen is er geen publiek toegestaan.


De raadsvergadering is te volgen via laren.notubiz.nl

Agendapunten

 1. 1

 2. 2
  Mededelingen
 3. 3
  Beantwoording Vragen
 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 5

 6. 7
  Bekrachtigen geheimhouding
 7. 8

  Voorgesteld wordt mevrouw mr.drs A.A.M. van Breugel te benoemen als lid voor de rekenkamer commissie voor de duur van 8 maanden tot 1 september 2022..

 8. 9
  Raadsvoorstellen:
 9. 9.2

  Voorstel:

  1. de verordening sociaal domein gemeente Laren 2018 met terugwerkende kracht per 1-1-2022 te wijzigen door aanpassing van artikel 7.2.1 en verwijdering van artikel 7.5.2.
  2. de verordening Wet inburgering 2010 met terugwerkende kracht per 1-1-2022 in te trekken..
 10. 9.5

  Voorstel:

  1. het verstedelijkingsconcept van de MRA te onderschrijven;
  2. vervolgens bij het vaststellen van het verstedelijkingsconcept (wat kan na onderschrijven door alle raden en staten van de MRA partijen) door het Rijk in afstemming met de MRA het verstedelijkingsconcept te hanteren als input voor op lokaal en regionaal niveau op te stellen beleid. Waar passend in de eigen omgevingsvisie, dan wel door middel van andere instrumenten.
  3. in te stemmen om via de Regio G&V namens alle gemeenten in de Gooi en Vechtstreek bijgevoegde brief uit te sturen richting de MRA.
 11. 9.7

  Voorstel:

  1. Te kiezen voor variant 4 voor de huisvesting van het gemeentebestuur en daarmee:
   a. In te stemmen met de verhuizing van college, staf en griffie naar het Brinkhuis,
   b. De raads- en commissievergaderingen voorlopig in het BEL-kantoor te doen plaatsvinden,
  2. Ter uitvoering van de werkzaamheden onder 2a een krediet beschikbaar te stellen van €266.000.
 12. 9.9

  Voorstel:

  1. De Nota Zienswijzen Rabobanklocatie vast te stellen
  2. Het bestemmingsplan Herontwikkeling voormalige Rabobanklocatie (NL.IMRO.0417.BPRABO-Va01) gewijzigd vast te stellen
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen
  4. Het Beeldkwaliteitsplan vast te stellen ter aanvulling van de Welstandsnota

  Bijlagen

 13. 10