Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering agenda Laren

donderdag 17 februari 2022

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
N. Mol
Toelichting

Belangstellenden zijn van harte welkom, alleen in verband met corona is beperkte aanwezigheid in de raadzaal van het BEL-kantoor mogelijk.


Mocht u aanwezig willen zijn, dan kunt u zich tot uiterlijk 17.00 uur die dag bij de griffie (griffie@laren.nl) aanmelden.


De raadsvergadering is tevens te volgen via laren.notubiz.nl

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  Voorstel:
  1. Als haar mening uit te spreken dat zij het ten zeerste betreurt dat deze
  integriteitsschending heeft plaatsgevonden en dat de direct betrokkenen,
  waaronder de heer van Goozen en de heer Stam zich er onvoldoende van bewust
  waren dat er regels overtreden werden.
  2. De heer Van Goozen geen sanctie op te leggen.
  3. Als raad voor het zomerreces gesprekken te voeren over de borging van de
  integriteit van het openbaar bestuur in Laren.

 3. 3
  Mededelingen
 4. 5
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 6

 6. 8
  Bekrachtigen geheimhouding
 7. 9
  Benoemingen
 8. 10
  Raadsvoorstellen:
 9. 10.2

  Voorstel:

  1. Met ingang van het in werking treden van de Omgevingswet, het college te verplichten om bindend advies te vragen in de gevallen zoals beschreven in lijst A (zie bijlage 1).
  2. Met ingang van het in werking treden van de Omgevingswet, de bevoegdheden als genoemd in lijst B (zie bijlage 2) te delegeren aan burgemeester en wethouders en het van het Algemeen delegatiebesluit Laren 2011 daarop aan te passen..
  3. Het college te vragen de werkwijze met betrekking tot het Adviesrecht en de voorgestelde aanpassing van het Algemeen delegatiebesluit Laren 2011 uiterlijk 1 jaar na inwerking treden van de Omgevingswet te evalueren en de raad hierbij te betrekken.
 10. 10.3

  Voorstel:

  1. Bij een vergunningaanvraag voor binnenplanse omgevingsactiviteiten te stimuleren dat afstemming plaatsvindt met de omgeving.
  2. Bij een vergunningaanvraag voor buitenplanse omgevingsactiviteiten, participatie verplicht te stellen en deze verplichtstelling op te nemen in de Inspraakverordening en in het op te stellen omgevingsplan
 11. 10.4

  Voorstel:

  1. Het Contourendocument Omgevingsvisie Laren vast te stellen waarin zijn opgenomen:
   - de te maken strategische keuzes t.a.v. ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud van het grondgebied van de gemeente en
   - de kaders voor de vorm van de omgevingsvisie en de kaders voor het participatieproces wat doorlopen wordt bij het opstellen van de omgevingsvisie.
  2. Het Contourendocument Omgevingsvisie Laren te gebruiken als vertrekpunt voor de op te stellen omgevingsvisie.
 12. 10.5

  Voorstel:
  De tijdelijke arbeidsovereenkomst met de heer Nedermeijer vervroegd om te zetten naar een
  arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 13. 11

  Bespreking van de volgende moties:
  Motie vreemd CDA regionaal informatiesteunpunt
  Motie VVD invoeren beleidsregel `nieuw voor oud'
  Motie VVD CDA Lump Sum Jeugdhulp
  Motie Woonplicht en betaalbaar wonen van het CDA en Groen Laren
  Motie Beschermen en ontwikkelen van het CDA en Liberaal Laren
  Motie vreemd LL borstonderzoek vrouwen

 14. 12