Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering agenda Laren

woensdag 6 juli 2022

20:00 - 22:00

Locatie
BEL-kantoor, Raadzaal 0.26
Voorzitter
N. Mol
Toelichting

Kadernota

Agendapunten

Voorstel:
1. De jaarstukken 2021 vast te stellen met een voordelig saldo van € 2.278.254,=;
2. Het voordelige saldo 2021 (bovenstaand saldo ad € 2.278,254,= minus de via de 3e begrotingswijziging 2022 overgehevelde middelen ad € 989.907,=) zijnde €1.288.347,= toe te voegen aan de algemene reserve;
3. De niet meer benodigde Reserve Compensatie Inkomensderving Precario ondergronds ad € 114.803,= vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve;
4 De 5de begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Voorstel:
1. kennis te nemen van de kaderbrief met de kaderstellingen voor opstellen begroting 2023
Laren;
2. het college opdracht te geven de financiële gevolgen vanuit deze kaderbrief op te nemen in
begroting 2023 en MJB 2024-2026.