Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering agenda Laren

woensdag 6 juli 2022

20:00 - 22:00
Locatie

BEL-kantoor, Raadzaal 0.26

Voorzitter
N. Mol
Toelichting

Kadernota


Ter informatie:
Het is mogelijk om voor de agendapunten 9.1 en 9.2 gebruik te maken van het spreekrecht.


Mocht u van het spreekrecht gebruik willen maken dan kunt u zich aanmelden bij de griffie via griffie@laren.nl

Agendapunten

 1. 1

 2. 2
  Mededelingen
 3. 3
  Beantwoording Vragen
 4. 4
  Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 5
  Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 29 juni 2022
 6. 6
  Vaststellen lijst ingekomen stukken
 7. 7
  Bekrachtigen geheimhouding
 8. 8
  Benoemingen
 9. 9
  Raadsvoorstellen:
 10. 9.1

  Voorstel:
  1. De jaarstukken 2021 vast te stellen met een voordelig saldo van € 2.278.254,=;
  2. Het voordelige saldo 2021 (bovenstaand saldo ad € 2.278,254,= minus de via de 3e begrotingswijziging 2022 overgehevelde middelen ad € 989.907,=) zijnde €1.288.347,= toe te voegen aan de algemene reserve;
  3. De niet meer benodigde Reserve Compensatie Inkomensderving Precario ondergronds ad € 114.803,= vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve;
  4 De 5de begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

 11. 9.2

  Voorstel:
  1. kennis te nemen van de kaderbrief met de kaderstellingen voor opstellen begroting 2023
  Laren;
  2. het college opdracht te geven de financiële gevolgen vanuit deze kaderbrief op te nemen in
  begroting 2023 en MJB 2024-2026.

 12. 10